فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

3. امید به آینده

نور امید همواره درون جان بشر را روشن داشته و او را در برابر حوادث ناگوار پایدار می سازد و از گردنه ها و فراز و نشیب های گوناگون گذرانده، گام به گام در مراحل تکامل و ترقی سیر می دهد. اگر امید نبود، بشر هیچ قدمی را بر نمی داشت و هیچ رنجی را تحمل نمی کرد.(322)
امام مهدی (علیه السلام) به عنوان ضامن اجرای وعده های الهی و تحقق عدالت گستری در جهان، پناهگاه مومنین است و این امید، بزرگ ترین هدیه ای است که جامعه بشری در این دوران دریافت کرده است. گوستا و لوبون می گوید:
بزرگ ترین خدمتگزاران عالم همان اشخاصی هستند که توانسته اند بشر را امیدوار نگه دارند.(323)
و باور به این منجی و عدالت خواهی های او و افق روشن هست،(324) و مساوات فراگیر،(325) روح امید را در کالبد خسته بشریت می دمد؛ زیرا در هر حال، مومنین می دانند که در زمانی معنا و مفهوم حقیقی زندگی تحقق پیدا کرده و شب سیاه ظلم در جهان رخت بربسته و نور عدالت جایگزین آن می شود.

4. شکسته شدن هیبت مستکبران در برابر مومنان(326)

در طول سده های متمادی، مستکبران و فرعونیان با ابزارهای مادی و در دست داشتن رسانه های تبلیغاتی مسموم، به جای حق نشسته و سعی در نمایاندن برتری و هیبت و قدرت خود و ذلیل و ویران کردن شخصیت مومنین داشته اند و تلاش نموده اند با ارزش ها و مفاخر مجازی و پوچ و تو خالی خود، برتری اجتماعی و بزرگ منشی خود را بنمایانند.
اما با اعتقاد به تشکیل سلطنت و دادورزی مقتدرانه حضرت مهدی (علیه السلام) و شکسته شدن بت های مستکبران و گرفته شدن ریاست ها و مال ها و ابزارهای باطل و ناحق از مستکبران، پوچی و تهی بودن قدرت آنان نمایان می شود و هیبت آنان شکسته می شود؛ زیرا این اقتدارها و عظمت های ظاهری تداومی نداشته و همیشگی نیستند.

5.آمادگی

انقلاب و جنبش با این گستردگی برای طرح ها و برنامه های جهانی و تشکیل ساختارهای ایجاد عدالت اقتصادی، فرهنگی، قضایی و... در جامعه عدل مهدوی نیازمند نیروهای کار آمد و مهدی یاورانی است که بتوانند در مسندهای مختلف حکومت با عناوین متفاوت خدمت کنند.
امام باقر (علیه السلام) می فرماید:
هنگامی که قائم ما قیام کند و مهدی ما ظهور کند، یک مرد از شیعیان ما پر جرأت تر از شیر و کاری تر و نافذتر از نیزه خواهد بود.(327)
کسانی که آرمان عدالت گستری در سراسر گیتی را در سر دارند بایستی با بینشی ژرف، نسبت به آن حرکت بزرگ، خود را در عرصه های مختلف علمی، نظامی و سطوح عالی معنوی آماده سازند تا بتوانند مقدمات آن حکومت عظیم را تشکیل دهند و از همین عصر غیبت، خود را به عنوان پشتوانه ای در جامعه فاضله عصر مهدوی به آن حضرت بشناسانند. بنابراین آماده شدن در همه عصرها برای محقق شدن آرمان آن حضرت و تشکیل آن حکومت عدل محور ضروری می نماید.