فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

2. محبت و عشق به حضرت

... قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی...(316)
بگو جز مودت به نزدیکان، از شما مردمان اجر و مزدی نمی خواهم.
عشق و محبت صمیمانه به اهل بیت علیهم السلام یک ضرورت است و دوستی ایشان بخشی از ایمان و شرط قبولی ایمان است.(317)
اما این عاطفه ارزشمند قابل پرورش بوده و همین موجب ازدیاد صفای دل به اهل بیت می شود و می توان آن را شدت بخشید؛ به این صورت که باور داشته باشیم این محبت ها یک جانبه نیست.(318) جذبه محبت و عشق امام، جاذب دلهای پریشان مومنان و جمع کننده قلوب پراکنده شیعیان است.
عشق از معشوق اول سرزند - تا به عاشق جلوه ای دیگر کند.(319)
آری، باور به دادورزی عاشقانه آن حضرت(320) و دلسوختگی و محبت ایشان به خلق در برقراری حرکت عظیم عدالت گستری در جهان ما و نگرش حق طلبانه ایشان به این کره خاکی، به گونه ای تکوینی، محبت و عشق به حضرت را در دلهای عاشقان شدت می بخشد و باور به غلبه رحمت حضرت بر غضبشان در حکومت عدل و ستاندن حق مظلومان از ظالمان و گردن کشان سبب می گردد مومنین نیز در قبال نگرانی ها و باور به دغدغه های آن امام در ستم های روا داده شده به بشریت و مظلومین و تلاش ایشان برای رهایی آنان از دست ستمگران پیوند معنوی و عشق خود را با حضرت افزون و محکم تر کرده و سرود دلدادگی برای آن حضرت را سر دهند که این عشق و محبت ها در قالب دعاها و زیارتنامه ها تبلور می یابد.(321)

3. امید به آینده

نور امید همواره درون جان بشر را روشن داشته و او را در برابر حوادث ناگوار پایدار می سازد و از گردنه ها و فراز و نشیب های گوناگون گذرانده، گام به گام در مراحل تکامل و ترقی سیر می دهد. اگر امید نبود، بشر هیچ قدمی را بر نمی داشت و هیچ رنجی را تحمل نمی کرد.(322)
امام مهدی (علیه السلام) به عنوان ضامن اجرای وعده های الهی و تحقق عدالت گستری در جهان، پناهگاه مومنین است و این امید، بزرگ ترین هدیه ای است که جامعه بشری در این دوران دریافت کرده است. گوستا و لوبون می گوید:
بزرگ ترین خدمتگزاران عالم همان اشخاصی هستند که توانسته اند بشر را امیدوار نگه دارند.(323)
و باور به این منجی و عدالت خواهی های او و افق روشن هست،(324) و مساوات فراگیر،(325) روح امید را در کالبد خسته بشریت می دمد؛ زیرا در هر حال، مومنین می دانند که در زمانی معنا و مفهوم حقیقی زندگی تحقق پیدا کرده و شب سیاه ظلم در جهان رخت بربسته و نور عدالت جایگزین آن می شود.

4. شکسته شدن هیبت مستکبران در برابر مومنان(326)

در طول سده های متمادی، مستکبران و فرعونیان با ابزارهای مادی و در دست داشتن رسانه های تبلیغاتی مسموم، به جای حق نشسته و سعی در نمایاندن برتری و هیبت و قدرت خود و ذلیل و ویران کردن شخصیت مومنین داشته اند و تلاش نموده اند با ارزش ها و مفاخر مجازی و پوچ و تو خالی خود، برتری اجتماعی و بزرگ منشی خود را بنمایانند.
اما با اعتقاد به تشکیل سلطنت و دادورزی مقتدرانه حضرت مهدی (علیه السلام) و شکسته شدن بت های مستکبران و گرفته شدن ریاست ها و مال ها و ابزارهای باطل و ناحق از مستکبران، پوچی و تهی بودن قدرت آنان نمایان می شود و هیبت آنان شکسته می شود؛ زیرا این اقتدارها و عظمت های ظاهری تداومی نداشته و همیشگی نیستند.