فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

3/4. کارگزاران:

در حکومت جهانی آن حضرت بی شک به لحاظ وسعت جهانی حکومت ایشان، کارگزاران بسیاری در سطوح مختلف مشغول خدمت خواهند بود. این کارگزاران بای بتوانند قوانین مورد نظر حضرت را اجرا کنند. اما از آنجا که قدرت مدیریت در اشخاص مختلف است، قدرت اجرای این قوانین برای کارگزاران متفاوت خواهد بود. کارگزاران حضرت بعضا وظایفی را در قبال میزان و کیفیت مشارکت سیاسی دریافت خواهند کرد. آنها باید بتوانند با قدرت مدیریت خویش در این راستا حرکت کنند. میزان ضعف و کاستی چنین مدیرانی در اجرای این برنامه ها به عنوان یکی از موانع توسعه سیاسی قلمداد می شود.
نمودارها
نمودار شماره 1: ارتباط بین توسعه انسانی و مشارکت سیاسی

نمودار شماره 2 و 3: نقش ساختار جامعه در توزیع قدرت و مشارکت در آن

سطوح، ابعاد و گستره عدالت در حکومت مهدوی

حمیدرضا اسلامیه

اشاره:

آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده، مو شکافی و بررسی سطوح، ابعاد و گسترده عدالت در حکومت حضرت مهدی (علیه السلام) می باشد.
سطوح عدالت، فردی، اجتماعی و تاریخی دانسته شده، اما از آنجا که تمام مکاتب لاف برقراری عدالت اجتماعی را می زنند به ابعاد عدالت اجتماعی پرداخته شده و تفاوت آن در دو جامعه مهدوی (اوج جامعه توحیدی انبیاء) و جامعه ابلیسی روشن شده است. در جامعه مهدوی برخلاف جامعه شهوت و لذت ابلیسی که رفاه و لاف عدالت اقتصادی بعد اصلی است، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی در قله اهمیت می باشد.
برای روشن شدن ابعاد در این دو جامعه، در مقدمه به تفاوت جامعه توحیدی و الحادی در علت فاعلی، مادی، صوری و غایی پرداخته شده تا روشن شود که عدالت اجتماعی در هر یک از این دو جامعه، هم آغوش نوع پرستش اجتماعی است و با پرستش خدا یا پرستش انسان سیر همسری دارد. در بخش پایانی مقاله نیز گستره جغرافیایی و گستره انسانی عدالت نمایان شده است.
در همه این بحث ها در ساحل معارف اهل بیت علیهم السلام از صدف روایات دریای وجودشان گوهرهایی برگرفته شده است.