فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

5/3. روش توسعه سیاسی در حکومت حضرت ولی عصر

سوالی در این جا مطرح می شود که پاسخ به آن ضروری است و آن پرسش این است: آیا روش و راهکارهای توسعه سیاسی آن حضرت کاملا ابداعی است یا آن که امکان دارد این روش ها مأخوذ از حکومت های دیگر باشد!
پاسخ این سوال از مطالبی که تا به حال گفته شد، تا حدودی مشخص می گردد. توضیح بیشتر آن که: یک مسئله برای ما مسلم است و آن این است که نظام توزیع قدرت و شیوه های مشارکت سیاسی در حکومت آن حضرت با دنیای کفر متفاوت خواهد بود. زیرا این شیوه ها مبتنی بر توسعه انسانی خاصی شکل می گیرد که با توسعه انسانی در دنیای کفر کاملا متفاوت است. از سوی دیگر ممکن است روش مشارکت سیای در حکومت عدل آن حضرت با روش مشارکت سیاسی در نظامی که مبتنی بر ولایت فقیه بوده است، در آغاز یکی باشد؛ لیکن با پیشرفت جامعه جهانی در پرتو ولایت آن حضرت، آن روش ها دگرگون و به روش های متکامل تری تبدیل خواهد شد.
نکته دیگری که ذکر آن حایز اهمیت است این است که: صحیح است که ما اجمالا می دانیم که در توسعه سیای آن حضرت، اصولی مانند شورا و تحزب وجود خواهد داشت،(249) لیکن آنچه که ما نمی دانیم این است که این اصول در چه قالبی و با چه کیفیتی در حکومت حضرت حضور خواهند داشت آیا کارکرد شورا و حزب گرایی به شکلی که در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب هایی نظیر مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، جناح های سیاسی، احزاب، انجمن های اسلامی و... هویدا شده است در حکومت آن حضرت هم به همین قالب و روش خود را نشان خواهد داد؟ پاسخ به این سوال چندان آسان نخواهد بود. ضمن این که این نکته را باید مد نظر قرار داد که روش های توسعه و مشارکت سیاسی به دنبال تغییر ساختارها به مرور زمان دچار دگرگونی می شود که در حکومت آن حضرت نیز چنین خواهد شد.

4. موانع تحقق توسعه سیاسی عدالت محور حضرت ولی عصر (عج)

1/4. نظام ارزشی حاکم بر جوامع:

هر جامعه ای از نظام ارزشی و فضای فرهنگی - تبلیغی خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر، هر جامعه ای دارای نظام حساسیت های خاصی است. جوامع با همه تفاوتی که در مجموعه ارزش ها دارند، با این حال می توان این ارزش ها را در دو دسته گنجانید. یعنی یا این ارزش ها متناسب با ارزش های دینی و اسلامی است، یا آن که متناسب با نفس پرستی و در تعارض با ارزش های دینی و اسلامی است.
اولین مانعی که بر سر راه توسعه سیاسی یا مشارکت سیاسی خاص حکومت آن حضرت قرار دارد، ارزش های متعارض با اسلام است که همانند لات و عزی در مقابل توسعه حضرت می باشند. زیرا همچنان که گفتیم، در اسلام، توسعه انسانی زیربنای توسعه سیاسی است. البته میزان دگرگونی این ارزش ها در جهت هماهنگی با دین در جامعه جهانی به این مسأله بستگی دارد که جوامع مختلف تا چه حد ولایت حضرت را پذیرفته باشند. به عبارت دیگر سطح تغییر، جابجایی، تقویت و حذف بعضی از ارزش ها در جوامعی که آن حضرت را به عنوان امام پذیرفته باشند نسبت به جوامع دیگر که صرفا ولایت سیاسی حضرت را پذیرفته باشند، یکسان نخواهد بود. در جوامع شیعی، ارزش های اجتماعی به نسبت زیادی با ولایت حضرت تناسب دارد و در جابجایی، تقویت و حذف بعضی از ارزش ها با آن حضرت همراهی خواهند کرد؛ لیکن جوامع یهودی و مسیحی - که بعضا در ذمه اسلام باقی خواهند ماند - کمترین تغییر در ارزش های اجتماعیشان نمودار خواهد شد.(250)
پس نسبتا ارزش های اجتماعی موجود در جوامع بشری، مانعی بر سر راه تحقق توسعه سیاسی مورد نظر حضرت می باشد.