فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

2/1. تعریف عدالت (justice)

معنای لغوی عدالت، برابری و برابر کردن است و در عرف عام به معنای رعایت حقوق دیگران به کار می رود. از این رو، در تعریف عدل و عدالت گفته اند: اعطاء کل ذی حق حقه؛ یعنی دادن حق هر صاحب حقی. گاهی توسعه ای در مفهوم عدل داده می شود و به این صورت معنا می شود: وضع کل شی ء فی موضعه؛ قرار گرفتن هر چیزی در جای خود.(226)
در تعریف کامل تری از عدالت گفته شده است: تناسبات ولایت ائمه نور(227) و در مقابل طبق این تعریف، ظلم عبارت است از تناسبات ولایت ائمه نار.(228)

3/1. معنا و مفهوم عدالت مهدوی علیه السلام

عدالت مهدوی یعنی عدالت منسوب به حضرت ولی عصر مهدی موعود (علیه السلام) به عبارت دیگر، عدالتی که آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حکومتش به خصوص در مسایل اجتماعی و سیاسی برقرار خواهد کرد.

2. توسعه سیاسی در غرب و مناسبات آن با عدالت