فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

اشاره:

تعاریف متفاوتی برای توسعه سیاسی ارایه شده است. اگر قدر متیقن از مفهوم توسعه سیاسی را افزایش مشارکت سیاسی و کارآمدی نظام قملداد کنیم، در این صورت این توسعه در حکومت موعود حضرت مهدی (علیه السلام) چه جایگاهی خواهد داشت؟
به زعم ما در حکومت مهدوی (علیه السلام) بیشترین نقش به اراده های انسانی و مشارکت سیاسی داده خواهد شد و برخلاف توسعه سیاسی غربی که حداکثر مدعی آنند که خواهان آزادی بیشتر مردم در صحنه های سیاسی هستند، توسعه سیاسی آن حضرت به دنبال تحقق عدالت است و سرانجام به توسعه عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.

مقدمه:

توسعه سیاسی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حکومت دمکراتیک محسوب می شود. موضوع این پژوهش، بررسی میزان و کیفیت پایبندی به این اصل در حکومت جهانی حضرت مهدی (علیه السلام) است.
آنچه این تحقیق را برای ما ضروری می سازد آن است که به مقوله مهدویت از نگاه های مختلف از جمله علم سیاست نگریسته شده است و از این رو، این سوال در ذهن متفکران مسلمان ایجاد می شود که: آیا در حکومت عدالت محور حضرت ولی عصر (علیه السلام)، توسعه سیاسی وجود خواهد داشت؟
با این توضیح، هدف از این تحقیق نیز روشن می شود. هدف ما در این نوشتار پاسخ به سوال مزبور و تبیین ارتباط بین عدالت مهدوی و توسعه سیاسی خواهد بود.
تا کنون کتابهایی درباره توسعه سیاسی نوشته شده و کتب دیگری در نقد توسعه سیاسی از نوع غربی نوشته شده و از سوی دیگر کتب دیگری درباره عدالت مهدوی نگاشته شده است؛ لیکن هیچ یک به تبیین ارتباط بین توسعه سیاسی و عدالت مهدوی نپرداخته اند.
سوال های اساسی این تحقیق به قرار ذیل است: راهکارهای توسعه سیاسی در غرب و نقد آن؟ جایگاه توسعه سیاسی در اسلام؟ کیفیت ارتباط توسعه سیاسی با عدالت در اسلام؟ ویژگی های توسعه سیاسی در حکومت حضرت ولی عصر چیست و چگونه منجر به عدالت می شود؟ موانع توسعه سیاسی در حکومت آن حضرت کدام است؟

1. مفهوم شناسی