فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

13. فعالیت های غرب و مستشرقان

یکی دیگر از آسیب ها و تخریب ها، تحریف هایی است که توسط مستشرقان در مقوله مهدویت پدید آمده است. آنان مغرضانه یا بدون مراجعه به منابع اصیل، مطالبی را به نام دین و مهدویت ارائه می دهند و در پی آن، افرادی نیز با مطالب و مقاله های آنان برخورد علمی کرده و آن را یک کار علمی و تحقیقی و بدون هیچ عیب و نقص می پندارند و در کتابها و مقالات خویش از آن بهره می گیرند.(221)
پیامدها
1. دوری گزیدن جوامع غیر اسلامی از مطالب اصیل اسلامی به طور کلی و مهدویت به طور خاص که مورد بحث است.
2. ایجاد شک و تردید یا تنفر در میان معتقدان کم اطلاع.
خاستگاه
1. بی اطلاعی از منابع اصیل.
2. مراجعه به منابع دست چندم به جای منابع اصیل و دست اول.
3. مراجعه به منابع و آرای مخالفان شیعه، مثلا در بررسی دیدگاه مهدویت شیعی به جای مراجعه به منابع اصیل شیعی، آن را در میان دیدگاه های اهل سنت جست و جو می کنند. (قاعده این است که برای شناخت اندیشه و آرای مذهبی، به کارشناسان و متخصصان خود آنها رجوع شود.)
4. جدایی از علما و کارشناسان مذهب یا آن مقوله، بی اعتنایی یا بی اطلاعی یا عدم طرح توضیحات کارشناسان مربوط.
5. برخورد مغرضانه و جانبدارانه به جای بی طرفی با مقولات علمی.
6. سیاست بازی و شیطنت های استکبار.
درمان
1. تبیین، روشنگری، حل شبهات و... توسط علما و اندیشمندان مانند ارائه دائرة المعارف ها با توضیحات کافی و دلایل معتبر و اصیل و...
2. هوشیاری در مقابل غرض ورزی ها و سیاست زدگی ها.
3. مبهوت نشدن در مقابل غرب، مستشرقان و... .

عدالت مهدوی و توسعه سیاسی

مهدی قربان زاده

اشاره:

تعاریف متفاوتی برای توسعه سیاسی ارایه شده است. اگر قدر متیقن از مفهوم توسعه سیاسی را افزایش مشارکت سیاسی و کارآمدی نظام قملداد کنیم، در این صورت این توسعه در حکومت موعود حضرت مهدی (علیه السلام) چه جایگاهی خواهد داشت؟
به زعم ما در حکومت مهدوی (علیه السلام) بیشترین نقش به اراده های انسانی و مشارکت سیاسی داده خواهد شد و برخلاف توسعه سیاسی غربی که حداکثر مدعی آنند که خواهان آزادی بیشتر مردم در صحنه های سیاسی هستند، توسعه سیاسی آن حضرت به دنبال تحقق عدالت است و سرانجام به توسعه عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.