فهرست کتاب


انتظار موعود فصلنامه علمی - تخصصی ویژه امام مهدی (عج) سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار 1384

مرکز تخصصی مهدویت

اندیشه مهدویت و آسیب ها

محمد صابر جعفری

اشاره

مقوله مهم مهدویت، به دلیل اثرات بسیار حیاتبخش و بهجت زایی که دارد، در معرض خطرات و آسیب هایی است.
نوشتار حاضر بدنبال طرح برخی آسیب ها، با ذکر پیامدها و خاستگاه هر یک بوده و در پایان به مبارزه و درمان آن همت گمارده است؛ این آسیب ها به قرار ذیل اند:
1. برداشت هایی انحرافی از مقوله انتظار فرج؛
2. افراط و تفریط در ارائه چهره مهر و قهر از امام عصر (عج)؛
3. طرح مباحث غیر ضروری؛
4. شتابزدگی و تعجیل؛
5. توقیت و تعیین وقت ظهور؛
6. تطبیق نادرست نشانه های ظهور؛
7. افراط و تفریط در تبیین مفهوم غیبت؛
8. ملاقات گرایی؛
9. آرزوگرایان بی عمل؛
10. عاشق نمایان دنیا خواه؛
11. مدعیان دروغین مهدویت و نیابت خاصه و عامه؛
12. عدم پیروی از ولایت فقیه و نواب عام؛
13. فعالیت های غرب و مستشرقان.

پیش در آمد

هر امر مهمی به نسبت اهمیتش، در معرض خطرها و آسیب هایی است. مقوله مهم مهدویت هم با اثرات بسیار حیاتبخش و بهجت زای خود که کمترین آن ها، امید به آینده و سر فرو نیاوردن در مقابل حوادث، ستم ها سختی هاست، از این قاعده مستثنی نیست.
آنچه بدنبال طرح آنیم؛ آسیب هایی است که پیش از ظهور و در دوران غیبت رخ می نماید سخن از آسیب های دیگر مانند آنچه در مقابل جریان قیام مهدوی رخ می نماید، را به وقتی دیگر وا می گذاریم.
هدف این نوشتار، بررسی برخی آسیب ها با تبیین آثار و خاستگاه هر یک است تا راه مبارزه و درمان آنها روشن گردد.