فهرست کتاب


جهاد با نفس

شیخ حر عاملی علی افراسیابی‏

مقدمه:

کتاب جهاد النفس در مجموعه گرانسنگ حدیثی وسائل الشیعه در نزد عالمان اخلاق از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و آن پاک نهادان همواره تشنه کامان اخلاق اسلامی و سالکان طریق را به خواندن و عمل کردن به این کتاب شریف سفارش می نموده اند، این امر ما را بر آن داشت تا به ترجمه این کتاب که به حق زنده کننده دلها و شناساننده راه نیکبختی است همت گماریم.
ویژگیهای این اثر
1 - از آنجا که این ترجمه برای استفاده عموم است از ذکر سلسله سند احادیث که مورد اعتنا و توجه خواص است، خودداری گردیده است.
2 - احادیث با دقت فراوان اعراب گذاری و به صورت مسلسل شماره گذاری شده است.
3 - احادیث در یک طرف و در طرف مقابل دقیقا ترجمه هر یک آورده شده به گونه ای که به ندرت ترجمه کلمه ای از حدیثی در صفحه بعد جای گرفته است.
4 - هیچ یک از احادیث کتاب حذف یا تقطیع نگردیده است و تنها در یک مورد از ذکر حدیثی که در همان باب از یک معصوم دو بار تکرار گردیده است خودداری شده است.
5 - آیاتی که در ضمن احادیث آورده شده با قلمی متمایز مشخص گردیده و نشانی هر آیه در زیر صفحه ذکر شده است.
به امید آنکه این ترجمه مایه روشنی چشم دوستداران اهل بیت علیهم السلام و شناخت بیشتر راه و تصحیح اعمال گردد، پدر و مادر مترجم را از دعای خیر فراموش نفرمایید.
غرض نقشی است کز ما جای ماند که هستی را نمی بینم بقایی
مگر صاحبدلی روزی ز رحمت کند در حق درویشان دعایی
قم، بهار 1380
علی افراسیابی

أَبْوَابُ جِهَادِ النَّفْسِ وَ مَا یُنَاسِبُهُ

بابهای جهاد با نفس و آنچه مناسب با این موضوع است