فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

نظر اسلام در خصوص زن:

روزیکه خورشید اسلام در افق بشریت سر زد؛ زن همان موقعیت اجتماعی را داشت که اجمالا گفته شد.
جهان آنروز در خصوص زن جز یک مشت افکار خرافی و نادرست و رفتار ظالمانه چیزی دیگر نداشت و مردم (حتی خود طبقه زن) برای این طبقه مرتبه و حقی قائل نبودند و او را موجودی پست که برای خدمتگزاری انسان شریف (یعنی مرد) آفریده شده است می دانستند.
اسلام با تمام قوا با این افکار مخالفت کرده برای زن حقوقی که را بیان می شود مقرر فرمود:
1 - زن یک انسان واقعی است و از یک جفت انسان نر و ماده آفریده شده و خصائص ذاتی انسان را دارد و در مفهوم انسانیت مرد را بر او امتیازی نیست.
خدای متعال در کلام خود می فرماید:
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی:
ای مردم ما شما را از نر و ماده ای آفریدیم. (سوره حجرات آیه 13).
و در چندین آیه دیگر می فرماید:
بعضکم من بعض:
همه از جنس هم هستید.
2 - زن مانند مرد عضو کامل جامعه است و شخصیت حقوقی دارد.
3 - زن چنانکه خویشاوندی طبیعی دارد خویشاوندی رسمی قانونی نیز دارد.
4 - دختر؛ فرزند است چنانکه پسر فرزند است، فرزندان دختر مانند بچه های پسر فرزندند و از اینروی نیز چون مرد از خویشان سببی و نسبی مانند پدر و مادر ارث می برد.
5 - زن استقلال فکری دارد و می تواند در زندگی خود هر گونه تصمیمی بگیرد و در حدود شرعی بمیل و انتخاب خود شوهر کند و آزادانه بی آنکه تحت ولایت و سرپرستی پدر یا شوهر باشد زندگی نماید؛ و هر شغل مشروعی را که بخواهد انتخاب کند.
زن استقلال عملی دارد و کار و کوشش او محترم است می تواند مالک شود و ثروت خویشرا خود بدون سرپرستی و دخالت مرد اداره نماید، و از مال و حقوق فردی و اجتماعی خویش دفاع نماید و می تواند بر نفع یا ضرر دیگران شهادت دهد، و جز در مسئله آمیزش جنسی (که در آن بر طبق پیمان زناشوئی باید شوهر خود را اطاعت کند) هر کار دیگری که برای شوهر انجام دهد ارزش است.
6 - مرد نسبت بزن حق هیچگونه تحکم و تعدی ندارد و هر تعدی که در مورد مردان قابل تعقیب است درباره زن نیز قابل مجازات و تعقیب می باشد.
7 - زن شخصیت معنوی دینی دارد و از سعادت اخروی محروم نیست نه آنچنان که غالب ادیان و مذاهب؛ زن را مانند یک شیطان؛ نومید از رحمت خداوندی می پندارند.
خداوند متعال در کلام خود می فرماید:
من عمل صالحاً من ذکرا و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون سوره نحل آیه 97.
هر زن و مرد با ایمان که عمل نیکوئی انجام دهد زندگی پاکیزه و مزد کارهای نیکویشان را ببهترین وجهی می دهیم.
و نیز می فرماید:
انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکرا و انثی سوره آل عمران آیه 195.
عمل نیک هیچ مرد و زنی بدون پاداش نمی ماند.
ممکنست بموجب آیه شریفه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتفیکم یک زن در سایه تقوی و دین به هزاران مرد امتیاز و تقدم جوید.

نکاح (ازدواج)

مسائل و احکام کلی ازدواج:

در تعلیمات اسلام بموضوع نکاح و زناشوئی بسیار اهمیت داده شده و بحدی رسیده است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:
نکاح روش من است و هر که بروش من عمل نکند باید خود را بمن نسبت ندهد و مسلمان نشمارد.