فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

امام چهارم

حضرت سجاد (علیه السلام). اسم علی، لقب سجاد و زین العابدین، کنیه ابامحمد.
پدر بزرگوارش: حضرت امام حسین (علیه السلام).
تولد: سال 38 هجری.
وفات: سال 94 هجری؛ بدستور هشام بن عبدالملک مسموم شد.
مدت امامت: 35 سال.
مدت عمر: 66 سال.

امام پنجم

حضرت امام باقر (علیه السلام) اسم محمد لقب باقر، کنیه اباجعفر.
پدر بزرگوارش: حضرت امام سجاد (علیه السلام).
تولد: سال 58 هجری.
وفات: سال 117 هجری بدستور ابراهیم بن ولید مسموم شد.
مدت عمر: 59 سال.
مدت امامت: 23 سال.

امام ششم

حضرت امام صادق (علیه السلام) اسم جعفر، لقب صادق، کنیه ابوعبدالله.
پدر بزرگوارش: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام).
تولد: سال 80 هجری.
وفات: 148 هجری بدستور منصور عباسی مسموم شد.
مدت عمر: 68 سال.
مدت امامت: 31 سال.