فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

عصمت امام

از بیان کذشته روشن می شود که امام نیز مانند پیامبر باید از خطا و معصیت مصون باشد زیرا در غیر اینصورت دعوت دینی ناقص می ماند و هدایت الهی اثر خود را از دست می دهد.

فضائل اخلاقی امام

امام باید دارای فضائل اخلاقی مانند شجاعت و شهامت و عفت و سخاوت و عدالت باشد زیرا کسیکه از معصیت مصون است بهمه قوانین دینی عامل خواهد بود و اخلاق پسندیده از لوازم دین است.
و باید در فضائل اخلاقی نسبت بهمه مردم برتری داشته باشد زیرا معنی ندارد کسی ببالاتر و برتر از خود پیشوائی نماید و البته عدل الهی منافی آنست.

علم امام

چون امام حامل و دین و پیشوای جهانیان است لازم است بهمه مسائلی که درد دینا و آخرت مورد نیاز مردم، و سعادت انسان وابسته به آن است علم داشته باشد زیرا پیشوائی جاهل عقلا جایز نیست و از نظر هدایت عمومی الهی معنی ندارد.