فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

احترام قرآن:

گنجینه ای که مشتمل بر این معارف و احکام است همان کتاب آسمانی اسلام (قرآن کریم) است که خدای متعال از طریق وحی پیامبر گرامی خود نازل فرموده است.
قرآن کریم گرانبهاترین و پرارزشترین پشتوانه زندگی مادی و معنوی مسلمانان جهان است پیامبر اکرم بارها این کتاب را بهمین عنوان بامت خود سپرده است.
و کراراً (بویژه در آخرین روزهای زندگی خود) بمردم فرموده: من پس از خود دو چیز گرانبها در میان شما می گذارم که تا قیامت از هم جدا نخواهند شد، و تا زمانیکه بآندو تمسک جوئید هرگز گمراه نخواهید شد: یکی قرآن است و دیگری عترت من که بیان کننده قرآن می باشد، بنابراین این تقدیس و احترام قرآن بر همه مسلمانان جهان واجب می باشد.
در لزوم تقدیس و احترام قرآن همین قدر بس که:
1 - کلام خدا است.
2 - سند قطعی و زنده پیامبر اسلام می باشد.
3 - متضمن قانون اساسی اسلام است.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: از قرآن جدا مشوید زیرا گزارش پیشینیان و گذشتگان شما را در بردارد و از وضع آینده شما خبر می دهد و در میان شما با عدل و داد حکومت می کند.

دستور قرآن بمجاهده و فداکاری در راه خدا:

روشهای اجتماعی همگی چون درخت میوه ای است که برای شکوفه کردن و بارور شدن باید در زمین مناسبی نشانده شود و در آبیاری و پرورش آن کوشش بعمل آید تا در زمین ریشه دوانیده استوار گردد سپس نشو و نمای کافی نموده و در فصل مناسب شکوفه باز کرده میوه دهد.
درخت اسلام که دینی صددرصد اجتماعی است برای آنکه اثر کامل خود را ببخشاید بپیمودن این مراحل نیازمند است:
1 - از طرف مردم پذیرفته شود.
2 - بوسیله آمرزش نگهداری شود تا بزندگی خود ادامه دهد.
3 - از مخالفت علمی با مقرراتش جلوگیری بعمل آید؛ و از گزند حوادث نگهبانی شود تا آثار و فوائد خود را در جامعه بشری بسط و گسترش دهد.
خاتمه بحث:
در خاتمه بحث باید توجه داشت که قرآن تنها با شیوای نظم خود دیگران را عاجز نکرده است بلکه از جهت اینکه بر پاسخ واقعی همه نیازمندی های بشر مشتمل است و از جهت خبرهای غیبی که داده و از جهت حقائقی که بیان نموده و از سائر جهات که در این کتاب آسمانی جلوه می کند تحدی می نماید و بعموم بشر اعلان می کند که نخواهند توانست مثل آنرا بیاورند.

عقائد : 3 - معاد یا رستاخیز

معاد یکی از اصول سه گانه دین مقدس اسلام و از ضروریات این دین پاک است.
صدها آیه از آیات قرآن کریم و هزاران روایت از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه هدی با صراحت تمام بیان می کند که خدای متعال همه بندگان خود را پس از مرگ در یک روز معین دوباره زنده می کند و بحساب اعمالشان رسیده نیکوکاران را نعمت و لذات ابدی می بخشد و بدکاران را بسزای کردار و رفتارشان در عذاب همیشگی جای می دهد.
خداوند در قرآن کریم می فرماید که همه پیامبران گذشته معاد و روز رستاخیز را بمردم تذکر می داده اند.
ادیان آسمانی دیگر نیز مانند دین اسلام معاد را اثبات می کند و گذشته از اینها از قبرهای کهن و باستانی مربوط به هزاران سال پیش که کشف می شود آثار و علائمی بدست می آید که معلوم می شود انسان اولی و بشر ماقبل تاریخ نیز برای انسان یکنوع زندگی پس از مرگ قائل بوده است، و از اینجا می توان فهمید که انسان با فهم ساده خود روز پاداشی برای نیکوکاران و بدکاران اثبات می کند و چون چنین روزی در این دنیا وجود ندارد ناگزیر در جهانی دیگر خواهد بود.