فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

پیامبران در میان بشر:

از راه تاریخ مسلم است که در میان بشر پیامبرانی بوده و بدعوت قیام نموده اند ولی با اینوصف تاریخ زندگیشان چندان روشن نیست تنها تاریخ زندگانی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) است که خالی از ابهام می باشد و قرآن کریم که کتاب آسمانی آنحضرت و مقاصد عالیه دینی را شامل است موضوع دعوت پیامبران گذشته را نیز روشن ساخته مقصد و هدف آنان را هم بیان می کند.
قرآن کریم بیان می کند که پیامبران بسیاری از جانب خدای متعال بسوی مردم آمده اند و باتفاق کلمه بتوحید و دین حق دعوت کرده اند چنانکه می فرماید:
و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون.
(پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه بوی وحی می کردیم که جز من خدائی نیست، مرا بپرستید(26).

پیامبران صاحب شریعت:

قرآن کریم بیان می کند که همه پیامبران خدا دارای کتاب آسمانی و شریعت مستقل نبوده اند بلکه چنانکه آیه کریمه:
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی(27).
پنج تن از میانشان که پیامبران بزرگند صاحبان کتاب آسمانی مشتمل به شریعتند:
1 - حضرت نوح (علیه السلام).
2 - حضرت ابراهیم (علیه السلام).
3 - حضرت موسی (علیه السلام).
4 - حضرت عیسی (علیه السلام).
5 - حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).
و شریعت هر یک از این بزرگواران مکمل شریعت سابقش می باشد.

پیغمبران اواوالعزم و سایر پیغمبران:

پیغمبرانی که دارای کتاب آسمانی و قانون مستقل بوده اند پنج نفرند که در این آیه:
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه.
به آنان اشاره شده:
نوح؛ ابراهیم؛ موسی، عیسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) این پنج تن را که صاحب کتاب و شریعتند پیغمبران اولوالعزم می گویند.
ولی فرستادگان خدا منحصر باین پنج تن نبوده اند بلکه هر امتی فرستاده ای داشته و پیغمبران بسیار از جانب خدا بسوی بشر فرستاده شده اند که در قرآن کریم نام بیشتر از بیست نفر آنان برده نشده است.
چنانکه خدای متعال می فرماید:
منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک.
و می فرماید:
و لکل امه رسول(28) ومی فرماید: و لکل قوم هاد(29).
آری پیغمبرانی که بعد از هر یک از پیغمبران اولوالعزم آمده اند بشر را بسوی شریعت همان پیغمبران دعوت کرده اند و بهمین ترتیب بعثت و دعوت ادامه داشت تا اینکه خداوند پیغمبر اکرم محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) را برای ختم پیغمبران قبل و ابلاغ آخرین دستورها و کاملترین مقررات مذهبی برانگیخت و کتاب آسمانی او آخرین کتاب آسمانی گردید و در نتیجه دین آنحضرت تا قیامت مستمر و شریعت و برای همیشه زنده می باشد.