فهرست کتاب


آموزش دین

علامه سید محمد حسین طباطبائی

قدرت خدا

ولله ملک السماوات و الارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله علی کل شی ء قدیر.
سلطنت حقیقی جهان فقط برای خدا است هر چه بخواهد می آفریند و به همه چیز قادر و توانا است(19).
توضیح: وقتی می گوئیم:
فلانکس توانائی خریدن ماشین سواری را دارد مقصدمان اینست که آنچه را که خریدن ماشین بدان نیازمند است (پول کافی) دارا می باشد و اگر بگوئیم فلانکس توانانی برداشتن سنگ بیست منی را دارد منظورمان اینست که نیروی برداشتن سنگ بیست منی در او موجود است.
روی هم رفته توانائی و قدرت نسبت بیک چیز داشتن وسیله لازم همان چیز است و چون هر پدیده ئی که در جهان هستی فرض شود نیازمندی آن در هستی و گردش زندگیش با خدای متعال رفع می شود باید گفت که خدای متعال توانائی و قدرت همه چیز را دارد و ذات پاک اوست که سرچشمه هستی است.

علم خدا

الا یعلم من خلق.
آیا خداوند آنچه را خود آفریده نمی داند(20)؟
توضیح: چون هر موجودی در پیدایش و هستی خود بهستی بی پایان خدای متعال تکیه زده است هرگز نمی شود که میان آن موجود و خدا حجاب و حائلی فرض نمود یا آنرا از خداوند پنهان دانست بلکه هر چیز برای او آشکار می باشد و او بدرون و بیرون هر چیز مسلط و محیط است.

رحمت خدا

نیازمند ناتوانی را می بینیم و باندازه توانائی خود نیازمندی او را رفع می کنیم درمانده بیچاره ئی را دستگیری می نمائیم یا دست نابینائی را گرفته بمقصد می رسانیم اینگونه کارها را مهربانی یا رحمت شمرده؛ کار پسندیده و ستوده می دانیم.
کارهائیکه خدای کارساز بی نیاز انجام می دهد جز رحمت نمی تواند باشد؛ زیرا با بخشیدن نعمتهای بیشمار خود همه را بهره مند می سازد و با هر بخشش بی آنکه خودش بکسی نیاز داشته باشد گوشه ئی از نیازمندی های موجودات را رفع می نماید چنانکه می فرماید:
و ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها(21).
و می فرماید:
رحمتی وسعت کل شی ء(22).