فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

11- در سکولاریسم، به جهت ارتباط حقایق ...

در سکولاریسم، به جهت ارتباط حقایق بعد دوم در علل عالی با یکدیگر؛ مانند جنبه وسیله بودن همه آنها برای حرکت در مسیر حیات معقول، با در نظر گرفتن، مشکلات فوق، شخصیت آدمی در همه امتداد زندگی، به طور ناقص به وجود خود ادامه می دهد و هیچ تلقینی نمی تواند از این نقص جلوگیری کند، زیرا شخصیت آدمی که می داند هیچ جزیی از جهان طبیعت و هیچ جریانی در عرصه هستی بدون قانون نیست، چگونه می تواند در دنیایی بدون قانون، مربوط به خود شخصیت، که عبارت است از احترام ذاتی به قانون و جوشش و تحرک دائمی درون آدمی برای ترقی و تکامل و احساس تکلیف برین و وحدت خود شخصیت، به طور کامل به وجود خود ادامه بدهد!

12- برادری و برابری انسانها

در آن هنگام که نظام سکولاریسم با نفی اخلاق و مذهب از زندگی انسانها، آنان را از یکدیگر بیگانه کرد و حتی به بیگانگی از خویشتن منتهی شد، و از این مرحله هم تجاوز کرده به سیه چال انسان گرگ انسان است سقوط کرد، آیا می توان آنان را برادر و برابر با یکدیگر معرفی کرد؟! آیا تدوین کنندگان حقوق بشر غرب این سؤال را تاکنون پاسخ داده اند؟

13- هیچ می دانید که با نفی ارزشها...

هیچ می دانید که با نفی ارزشها و اصول عالی انسانی؛ خط بطلان بر همه سطور و کلماتی که در باره عظمت و کرامت و شرف انسان در میلیون ها مجلد کتاب شرقی و غربی نوشته شده است کشیده می شود؟! و از این راه جراحتی برای انسان وارد می شود که با هیچ دوایی معالجه آن امکان پذیر نیست!