فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

6- پاسخ سؤالات اساسی ششگانه انسان در ارتباط چهارگانه

(ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی و ارتباط انسان با هم نوع خود)
سؤال های ششگانه عبارت اند از:
1- من کیستم؟ 2- از کجا آمده ام؟ 3- به کجا آمده ام؟ 4- با کیستم؟ 5- برای چه آمده ام؟ 6- به کجا می روم؟
همانگونه که می دانیم، پاسخ نهایی این سئوال های شش گانه، بدون استمداد از مذهب امکان پذیر نیست.

7- صفای وجدان و حاکمیت آن

اگر معتقد شویم به این که مردم در زندگی دینی خود، توانایی اداره همه شئون حیاتی مادی و روانی و معنوی خود را دارا هستند و هیچ گونه نیازی به عوامل فوق زندگی مادی ندارند، نه تنها هیچ نیازی به صفای وجدان و منزه داشتن آن برای حاکمیت ناب نمی ماند، بلکه با یک مهارت دقیق باید از میدان زندگی حذف شود. زیرا وجدان صاف و منزه، که قطب نمای کشتی وجود آدمی در اقیانوس هستی است، با خودخواهی، که مبنای زندگی دنیوی، با دو نیروی بزرگ جلب لذت و دفع الم محسوب می شود تضاد آشتی ناپذیر دارند؛ زیرا وجدان نورانی انسان، که پیک مستقیم خداوندی در درون آدمیان است، چه گونه می تواند با خود خواهی، که بر مبنای همگان وسیله و من هدف! و چون من می خواهم، پس حق است! حرکت کند؟ (مگر این که شمشیر حقوق زندگی اجتماعی مردم جلوگیری کند.)

8- در نظام سکولاریسم برای اجرای قوانین مربوط به حقایق بعد دوم

(واقعیات مقرره در حیات دنیوی، اجتماعی، که مربوط به اداره حیات جمعی اوست، مانند: حقوق، اقتصاد و...) هیچ انگیزه ای جز تأمین زندگی طبیعی محض مورد نیاز نیست. مانند انگیزه های طبیعی خالص، که برای بهره برداری از اعضای جسمانی و ادامه فعالیت های آنها، مورد نیاز است. به همین جهت است که پیروی از قوانین و اصول حقایق مزبور (حقوق، اقتصاد، سیاست و غیر ذلک)، برای اقویا، تا آنجا که سودی داشته یا ضرری را از آنان مرتفع بسازد، قابل قبول است و در غیر این صورت، وجود و عدم آن حقایق برای آنان یکسان است.
از این جهت است که اگر یک فرد معتقد به حذف مذهب از... اظهار کند که من به خود قوانین آن حقایق احترام می گذارم، اگر ریاکار نباشد و اگر طبق روش ماکیاولی از آن اظهاراتش سوء استفاده نکند، حتماً یا چند شخصیتی است و یا خیال باف.
همه ما این مثل معروف را شنیده ایم که قانون تار عنکبوت است و هرگز حیوانات قوی، مانند شیر و پلنگ و حتی آن موش که داری قدرت شکستن تار عنکبوت باشد، در آن تار عنکبوت نمی افتد.