فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

4- ایثار و فداکاری ها در راه خدمت به انسانها

از مختصات ضرروی سکولاریسم، نفی شایستگی هرگونه گذشت و فداکاری در راه اصلاح و نیکوکاری برای مردم جامعه است، مخصوصاً آن فداکاریها که باعث زجر و شکنجه و حتی چشم پوشیدن از زندگی بوده باشد. در صورتی که هیچ ارزش و عظمتی، توانایی مقابله با این صفت والای انسانی را ندارد.

5- احساس وحدت عالی انسانها

از آغاز حیات اجتماعی بشری و آشنایی مردم با یکدیگر، نوعی احساس وحدت عالی میان انسان ها به وجود آمده است. این احساس در هر کسی که توانسته باشد از لجن زار خود خواهی بیرون بیاید، موج می زند. بدان جهت که مبنای حرکات زندگی دنیوی بر مبنای خود خواهی است و انسان در حرکت خودخواهانه، تنها شخص خود را می بیند و آن رسمیت و شایستگی که برای زندگی خود معتقد است، در هیچ کس سراغ ندارد، لذا به تنها وحدت عالی انسانها نمی تواند برای او مطرح باشد، بلکه از چنین تصوری هم ناتوان است.
این مدعا بر یک اصل ثابت مبتنی است که می گوید: هر اندازه جنبه مادیت یک موجود قوی تر باشد، بیشتر در معرض تضاد و تباین است، لذا برای وصول به هماهنگی و وحدت افراد انسانی، تجرید از ماده و مادیات یک امر ضروری است.

6- پاسخ سؤالات اساسی ششگانه انسان در ارتباط چهارگانه

(ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی و ارتباط انسان با هم نوع خود)
سؤال های ششگانه عبارت اند از:
1- من کیستم؟ 2- از کجا آمده ام؟ 3- به کجا آمده ام؟ 4- با کیستم؟ 5- برای چه آمده ام؟ 6- به کجا می روم؟
همانگونه که می دانیم، پاسخ نهایی این سئوال های شش گانه، بدون استمداد از مذهب امکان پذیر نیست.