فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

مطلب پنجم: با توجه به این حقیقت که عامل...

با توجه به این حقیقت که عامل یا عوامل شیوع حذف دین از... در مغرب زمین، به هیچ وجه با مکتب اسلام سازگار نیست، دامن زدن به ترویج این طدز تفکر، هیچ گونه جنبه علمی و واقع گرایی ندارد. لذا باید عوامل اصلی این فعالیت را در امور دیگر جست و جو کرد.

غلط محض در تکیه بر عواملی که باعث حذف دین از...

اکنون می پردازیم به بیان این حقیقت که تکیه بر آن عواملی که باعث بروز و شیوع حذف دین از... در مغرب زمین شده است، در مکتب اسلام و جوامع مسلمین غلط محض است.
نخستین گام در این حرکت، عبارت است از معانی حیات، دین و سیاست از دیدگاه غرب امروز (حداقل در صحنه زندگی اجتماعی آن) و از دیدگاه اسلام و آن جوامعی که باردار فرهنگ اسلامی است، زیرا اختلاف میان اسلام و غرب در معانی حقایق فوق است.

1- معنای معمولی حیات در غرب امروزی:

این معنا جز همین زندگی معمولی، که در صحنه عالم طبیعت به وجود آید و بر مبنای خود خواهی آزاد در اشباع غرایز طبیعی مهار شده و قالب شده به سود زندگی اجتماعی، بدون التزام به عقاید خاص برای معانی حیات و توجیه آن به سوی هدف اعلا، و بدون احساس تکلیف برای تخلق به اخلاق عالیه انسانی (برای خود سازی در گذرگاه ابدیت)، ادامه می یابید، چیزی دیگر نیست.