فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

مطلب سوم: امروزه باید با کمال دقت مسأله حذف دین از...

امروزه باید با کمال دقت مسأله حذف دین از... را که به عنوان یک مسئله علمی، اجتماعی و سیاسی مطرح کرده اند، مورد تحقیق قرار بدهیم. آیا ادعا این است که این مسئله علمی مربوط به واقعیت است؟ یعنی جدا بودن دین از شئون سیاسی و اجتماعی، و دنیوی خالص بودن این شئون، یک واقعیت طبیعی است که متفکران صاحب نظر آن را توضیح می دهند و تبیین می نمایند؟ یا با نظر به یک عده عوامل قابل لمس و غیر لمس، منظور اصلی از همه این مباحث، باید و الزاماً باید چنین باشد، یعنی باید دین از سیاست، علم، حقوق، اقتصاد، هنر، اخلاق و حتی عرفان تفکیک شود!
از شگفتی های این جریان است که آن نویسندگان، که با تکیه به دلایل علمی، پیرامون حذف دین... قلم فرسایی و حماسه سرایی می کنند، کسانی هستند که از یک طرف با روش ماکیاولی در علم! در تفکیک استی ها از بایستی ها سخن ها گفته اند و آن همه پاسخ های قانع کننده را که به آنان داده شده است، مورد بی اعتنایی قرار داده اند، امروزه همان روش ماکیاولی وادار می کنند که از چنین است تخیلی، نه واقعی (یعنی دینی از سیاست جداست) که خیالی بیش نیست، باید چنین باشد (باید دین از سیاست جدا باشد) را نتیجه می گیرند!

مطلب چهارم: اکنون از گذشته صرف نظر می کنیم...

اکنون از گذشته صرف نظر می کنیم و می گوییم که گذشته هر چه باشد، ما امروزه می بینیم طرز تفکرات و روش حذف دین از... در غرب رواج یافته است و این تفکر و روش، به نتایج دنیوی، که مورد علاقه مردم هستند، رسیده است. آیا ما هم می توانیم از این نوع تفکر و روش پیروی کنیم؟!
پاسخ این سؤال چنین است: وضع کنونی مغرب زمین، با نظر به پیشرفت علم و تکنولوژی و تنظیم پدیده ها و روابط مردم در زندگی اجتماعی، معلول کنار گذاشتن و حذف دین الهی فطری از جامعه نیست، بلکه معلول حذف دین سازان است که برای خود کامگیهای خود، دین الهی را که عامل سازنده بشری است، مطابق هوی و هوس های خود تفسیر، تطبیق و اجراء می کردند.
وقتی که مردم مغرب زمین به بهانه حذف مزاحمان حیات معقول خود ساخته شده متصدیان، دین را کنار گذاشتند، منظورشان دین بود که ضد علم، پیشرفت، آزادی معقول، عدالت و کرامت ذاتی انسان بود. این جریان درباره دین اسلام به هیچ وجه منطقی نیست. زیرا بدیهی است که مکتب اسلام، که یکی از دو اصیل ترین تمدن تاریخ بشری را برای انسان و انسانیت به ارمغان آورده است، محال بود آن تمدن را بدون علم، سیاست، اقتصاد و حقوق به جهانیان عرضه نماید.

مطلب پنجم: با توجه به این حقیقت که عامل...

با توجه به این حقیقت که عامل یا عوامل شیوع حذف دین از... در مغرب زمین، به هیچ وجه با مکتب اسلام سازگار نیست، دامن زدن به ترویج این طدز تفکر، هیچ گونه جنبه علمی و واقع گرایی ندارد. لذا باید عوامل اصلی این فعالیت را در امور دیگر جست و جو کرد.