فهرست کتاب


سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی

علامه محمدتقی جعفری

ذکر چند مطلب، مطلب یکم: آیا آن استبدادگران و...

ما در این مبحث چند مطلب را برای محققان ارجمند مطرح می نماییم:
مطلب یکم: آیا آن استبدادگران و سلطه گران و هر مقامی که خود را فوق مسئولیت می دانستند، واقعاً معتقد بودند که علم و آزادی، واقعاً رویاروی دین الهی واقعی قرار دارد؟ بدیهی است که پاسخ این سئوال کاملاً منفی است.
ما با نظر به کمال مطلق فرستنده دین و حکمت ربانی او و هدفی که موجب فرستادن دین به انسان ها شده است، راهی جز اعتقاد به این که ماهیت دین عبارت است از شکوفا ساختن همه استعدادهای عالی در مسیر وصول به جاذبیت کمال اعلای خداوندی نداریم. بنابراین، رسالت عظمی و هدف اعلای دین، برخوردار ساختن همه مردم از اندیشه و تعقل و آزادی معقول و کرامت و شرف انسانی است که با جمود فکری و اجبار و ذلت و اهانت، شدیداً ناسازگار است. لذا، اگر در تاریخ بشری تجاوز و ستمگری و ترویج جهل و تاریکی به نام دین صورت گرفته باشد، قطعاً مربوط به دین نبوده و ناشی از سودجویی و سلطه گری خود خواهان، به نام حامیان دین بوده است، خواه این نابکاران از دین یهود برای خود کامگی های خود استفاده کنند و خواه از دین مسیحیت و یا اسلام.
ما همین استدلال را برای نجات دادن پدیده با ارزش سیاست، حقوق، اقتصاد، اخلاق و هنر از چنگال خودکامگانی که همه حقایق را برای خود می خواهند، بیان می کنیم. همه ما می دانیم سیاست عبارت است از مدیریت زندگی اجتماعی انسانی در مسیر هدفهای عالی حیات. آیا این یک سخن عاقلانه است که بگوییم: بدان جهت که پدیده سیاست ماکیاولی در طول تاریخ، خون میلیون ها انسان بی گناه را بر زمین ریخته و همواره مشغول از بین بردن حقوق انسان ها بوده است، پس سیاست را باید از عرصه زندگی منفی ساخت؟!
آیا اقویای بشری برای اجرای سلطه گری ها و اشباع خودخواهی های خود از حقوق، اقتصاد، اخلاق و هنر سوء استفاده نکرده اند؟
قطعاً چنین است، و اگر کسی با نظر به خود کلمات مزبوره (حقوق، اقتصاد، اخلاق و هنر) بگوید: این حقایق هرگز مورد سوء استفاده قرار نگرفته است، است، این شخص یا از واقعیت های جاوید در تاریخ بشر بی اطلاع است و یا غرض ورزی او تا حد مبارزه با خویشتن شدت پیدا کرده است.

مطلب دوم: برای اثبات این حقیقت که استبداد و ...

برای اثبات این حقیقت که استبداد و زورگویی و جاه و مقام پرستی و ثروت اندوزی به هیچ وجه مربوط به دین الهی (دین فطری ابراهیمی) که مذاهب سه گانه اسلام و مسیحیت و یهود خود را به آن مستند می دانند، نیست، مراجعه شود به سه کتاب قرآن، انجیل و تورات.
در این کتب، مخصوصاً قرآن، با کمال صراحت و بدون ابهام، دین ابراهیمی را که پیامبر اسلام خود را پیرو آن معرفی می کند، ضد ظلم و تجاوز و استبداد و جهل و رکود فکری مطرح می کند.
همانگونه که در مباحث آینده خواهیم دید، قرآن مجید هدف بعثت انبیا را تعلیم و تربیت و حکمت بر پا داشتن قسط و عدالت میان مردم بیان می کند. چنین هدفی با رفتاری که در طول تاریخ از متصدیان مذاهب اسلامی و غیر اسلامی (مانند مسیحیت) مشاهده شده است به هیچ وجه سازگار نیست.

مطلب سوم: امروزه باید با کمال دقت مسأله حذف دین از...

امروزه باید با کمال دقت مسأله حذف دین از... را که به عنوان یک مسئله علمی، اجتماعی و سیاسی مطرح کرده اند، مورد تحقیق قرار بدهیم. آیا ادعا این است که این مسئله علمی مربوط به واقعیت است؟ یعنی جدا بودن دین از شئون سیاسی و اجتماعی، و دنیوی خالص بودن این شئون، یک واقعیت طبیعی است که متفکران صاحب نظر آن را توضیح می دهند و تبیین می نمایند؟ یا با نظر به یک عده عوامل قابل لمس و غیر لمس، منظور اصلی از همه این مباحث، باید و الزاماً باید چنین باشد، یعنی باید دین از سیاست، علم، حقوق، اقتصاد، هنر، اخلاق و حتی عرفان تفکیک شود!
از شگفتی های این جریان است که آن نویسندگان، که با تکیه به دلایل علمی، پیرامون حذف دین... قلم فرسایی و حماسه سرایی می کنند، کسانی هستند که از یک طرف با روش ماکیاولی در علم! در تفکیک استی ها از بایستی ها سخن ها گفته اند و آن همه پاسخ های قانع کننده را که به آنان داده شده است، مورد بی اعتنایی قرار داده اند، امروزه همان روش ماکیاولی وادار می کنند که از چنین است تخیلی، نه واقعی (یعنی دینی از سیاست جداست) که خیالی بیش نیست، باید چنین باشد (باید دین از سیاست جدا باشد) را نتیجه می گیرند!