فهرست کتاب


واژه های اخلاقی از اصول کافی

ابراهیم پیشوایی ملایری‏

فرو بردن خشم

(1) امام سجاد (علیه السلام) فرمود: و هیچ جرعه ای ننوشیدم که برایم محبوب تر باشد از جرعه خشمی که طرف را به دان کیفر ندهد.(418)
(2) امام صادق (علیه السلام) فرمود: نیکو جرعه ای است خشم، برای کسی که بر آن صبر کند، زیرا پاداش بزرگ در برابر بلای بزرگ است، و خدا مردمی را که دوست دارد، گرفتارشان سازد.(419)
(3) حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: هر که خشمی را فرو خورد که بتواند آن را اعمال کند (و از طرف مقابل خود انتقام بگیرد) خدا روز قیامت دلش را از رضا خود پر می کند.(420)
(4) حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: هیچ بنده ای خشمی فرو نخورد، جز آنکه خدا در دنیا و آخرت بر عزت او بیفزاید.(421)

فریب دادن مردم

(1) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: اگر نبود که مکر و فریبکاری در آتشند، من مکر اندیش ترین مردمان بودم.(422)
(2) رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: از ما نیست کسی که مسلمانی را فریب دهد.(423)
(3) امام صادق (علیه السلام) فرمود: برای مسلمین نشاید که خدعه کنند، و نه دستور به خدعه دهند.(424)
(4) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: آگاه باشید که: هر خیانت و فریبی (نوعی) تبهکاری و هرزه گی است و هر تبهکاریی کفری در بر دارد.(425)

فقر و تنگدستی

(1) حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: اگر مؤمنین برای طلب روزی نزد خدا اصرار نمی ورزیدند، خدا آن ها را از آن حال به تنگدستی بیشتری منتقل می نمود.(426)
(2) امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر اندازه که ایمان بنده زیاد شود، معیشتی تنگ تر گردد.(427)
(3) امام صادق (علیه السلام) فرمود: شیعیان خالص ما در زمان باطل جز به اندازه خوراک بهره ندارند، حتی اگر به مشرق بروید یا به مغرب، جز به اندازه خوراک روزی نیابید.(428)
(4) امام صادق (علیه السلام) فرمود: در مناجات موسی - علیه السلام - است که (خدای تعالی فرماید)ای موسی! هرگاه دیدی فقر (به تو) رو آورده بگو: مرحبا به شعار شایستگان! و چون دیدی توانگری (به تو) روی آورده بگو: گناهی است که عقوبتش شتاب کرده است.(429)
(5) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: فقر برای مؤمن از خط گونه اسب خوش نماتر است.(430)
(6) امام صادق (علیه السلام) فرمود: فقر مرگ سرخ است، راوی گوید: به امام - علیه السلام - عرض کردم: مقصود نداشتن دینار و درهم است فرمود: نه، بلکه فقر دینی است.(431)