فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

هبه

بخشش

هدم

ویرانی.

هدیه

تحفه، ارمغان.