فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

ولایت

سرپرستی.

ولیّ

کسی که به دستور شارع مقدس سرپرست دیگری است مانند پدر و پدر بزرگ و حاکم شرع.

هبه

بخشش