فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

وجه

صورت - دلیل - عنوان.

ودی

رطوبتی که گاهی پس از خروج بول مشاهده می شود.

ودیعه

امانت.