فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

نماز وحشت

دو رکعت نماز که برای شب اول قبر متوفی خوانده می شود (کیفیت آنرا در صفحه 117 مطالعه کنید).

نماز یومیه

نماز روزانه - نمازهای واجب در هر شبانه روز که مجموعاً 17 رکعت است.

نهی از منکر

باز داشتن دیگران از هر عملی که به حکم شارع ناپسند است.