فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

نماز آیات

دو رکعت نماز مخصوص که در مواردی نظیر زلزله و کسوف و خسوف واجب است (کیفیت و موارد وجوب آنرا در صفحه 251 به بعد مطالعه کنید).

نماز احتیاط

نماز بدون سوره ای که به منظور جبران رکعات مورد شک بجا آورده می شود (کیفیت و موارد وجوب آنرا در صفحه 213 به بعد مطالعه کنید).

نماز استسقاء

نمازی که با کیفیت مخصوص برای طلب باران خوانده می شود.
نماز جماعت نماز واجبی که دو نفر یا بیشتر با امامت یکی از آنها بجا می آورند (ولی در نماز جمعه حداقل جماعت 5 نفر است).