فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

نفاس

خونی که پس از زایمان از رحم زن خارج می شود.

نفساء

زنی که خون نفاس می بیند.

نکاح

ازدواج کردن.