فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

نبش قبر

شکافتن قبر.

نصاب

حد مشخّص - حد یا مقدار تعیین شده.

نصاب زکوة

حد مشخصی که برای هر یک از موارد وجوب زکوة در نظر گرفته شده که در صورت رسیدن به آن حد باید زکوة آنرا بپردازند.