فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

مقاربت

نزدیکی کردن - آمیزش جنسی.

مقرّرات شرعیه

آنچه از طرف خداوند به عنوان تکلیف شرعی معین شده است.

مکروه

ناپسند، نامطلوب - آنچه انجام دادن آن حرام نیست ولی ترکش بهتر است.