فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

مساقات

آبیاری کردن - قراردادی که بین صاحب باغ و باغبان منعقد می شود که بر اساس آن باغبان در برابر آبیاری و تربیت درختان حق استفاده از مقدار معینی میوه باغ را دارد.

مستحاضه

زنی که در حال استحاضه است.

مستحب

پسندیده، مطلوب - چیزی که مطلوب شارع است ولی الزامی و واجب نیست - هر حکم شرعی که اطاعت آن موجب صواب است ولی مخالفت آن عقاب ندارد.