فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

مجتهد جامع الشرائط

مجتهدی که شرائط مرجعیت تقلید را داراست.

مجرای طبیعی

مسیر طبیعی هر چیز.

مجهول المالک

مالی که معلوم نیست به چه کسی تعلّق دارد.