فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

لازم

واجب - اگر مجتهد دلیل الزامی بودن امری را از آیات و روایت استفاده کند به طوری که بتواند آنرا به شارع نسبت دهد تعبیر به واجب می کند و اگر الزامی بودن آنرا از جای دیگر نظیر ادله عقلیه استفاده کند به طوری که استناد آن به شارع میسر نباشد، تعبیر به لازم می کند، همین تفاوت را باید در احتیاط لازم و احتیاط واجب در نظر داشت، بنابراین در مقام عمل برای مقلّد تفاوت بین لازم و واجب نیست.

لزوجت محل

چسبندگی یا لغزندگی همراه با چسبندگی که در محلی وجود دارد.

ماترک

آنچه که از متوفی باقی مانده مانند پول و خانه و غیره.