فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

قیام

ایستادن، ایستادن در نماز.

قیام متصل برکوع

قیامی که باید نمازگزار در آخرین لحظه قبل از رکوع داشته باشد و رکن نماز است.

قی

استفراغ.