فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

غسل ارتماسی

به نیت غسل یک مرتبه در آب فرو رفتن.

غسل ترتیبی

به نیت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست، سپس طرف چپ را شستن.

غسل جبیره

غسلی که با وجود جبیره بر اعضاء بدن انجام می گیرد و بنابراین الزاماً باید به صورت غسل ترتیبی باشد.