فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

حج

زیارت خانه خدا و انجام اعمالی که به آن مناسک حج می گویند.

حج نیابتی

زیارت خانه خدا و انجام مناسک آن به نیابت دیگری.

حدث اصغر

هر امری که موجب وضو برای نماز شود و آن هفت چیز است: 1 - بول، 2 - غائط 3 - ریح، 4 - خواب کامل، 5 - اموری که زائل کننده عقل است، 6 - استحاضه، 7 - موجبات غسل.