فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

جاهل مقصر

جاهلی که در جهلش مقصر است یعنی امکان آموختن مسائل را داشته ولی کوتاهی نموده است.

جبیره

داروئی که روی زخم می گذارند و یا پارچه دیگری که با آن زخم یا شکسته را می بندند. برای توضیح احکام مخصوص آن به مسائل 324 تا 344 مراجعه شود.

جرح، جروح

جراحت، زخم.