فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

تیمّم جبیره ای

تیمّم کسی که بر اعضاء تیمّم او جبیره باشد. برای بیان کیفیت جبیره به مسائل 324 تا 344 مراجعه کنید.

ثلثان

دو سوم - تبخیر شدن دو سوم آب انگور و کشمش جوشیده که مقدمه حلیت آن است.
ثمن
بهای کالا.

جاعل

کسی که قراردادی را منعقد می کند - به کلمه جعاله رجوع شود.