فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

آب قلیل

آبی است که از کر کمتر باشد و از زمین هم نجوشد.

آب کر

رجوع کنید به مسأله 16.

آب مضاف

آبی است که از چیزی گرفته شده مانند گلاب یا با چیزی دیگر به طوری مخلوط شده که به آن آب (به طور مطلق) نمی گویند مانند شربت.