فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

احکام مُزارِعَه

تعریف مزارعه

مسأله :2228 - مزارعه آن است که مالک زمین یا کسیکه زمین در اختیار اوست با زارع باین قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را بمالک بدهد.

اوّل

مسأله :2229 - مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین بزارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.