فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

9 قی کردن

مسأله :1646 - هرگاه روزه دار عمداً قی کند - اگرچه بواسطه مرض و مانند آن ناچار باشد - روزه اش باطل می شود ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد.
مسأله :1647 - اگر در شب چیزی بخورد که می داند بواسطه خوردن آن، در روز بی اختیار قی می کند، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را قضا نماید.
مسأله :1648 - اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند چنانچه برای او ضرر و مشقت نداشته باشد، باید خودداری نماید.
مسأله :1649 - اگر مگس در گلوی روزه دار برود، چنانچه بقدری پائین رود که بفرو بردن آن خوردن نمی گویند لازم نیست آنرا بیرون آورد و روزه او صحیح است، و اگر به این مقدار پائین نرود باید آنرا بیرون آورد اگرچه موجب شود که قی کند و روزه اش باطل شود، و چنانچه فرو برد روزه اش باطل می شود، و بنابر احتیاط واجب باید کفاره جمع بدهد.
مسأله :1650 - اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن بشکم یادش بیاید که روزه است، چنانچه بقدری پائین رفته باشد آنرا داخل شکم کند خوردن نمی گویند لازم نیست آنرا بیرون آورد و روزه او صحیح است.
مسأله :1651 - اگر یقین داشته باشد که بواسطه آروغ زدن، چیز از گلو بیرون می آید نباید عمداً آروغ بزند ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.
مسأله :1652 - اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آنرا بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود، روزه اش صحیح است.

احکام چیزهائیکه روزه را باطل می کند

مسأله :1653 - اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزه او باطل می شود می شود، چه عالم باشد چه جاهل حتی بنابر احتیاط واجب در مورد جاهل قاصر چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد، ولی جنب اگر بخوابد و بتفصیلی که در مسأله 1360 گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل است.
مسأله :1654 - اگر روزه دار سهواً یکی از کارهائی که روزه را باطل می کند انجام دهد و بخیال اینکه روزه اش باطل شده عمداً دوباره یکی از آنها را بجا آورد، روزه او باطل می شود.
مسأله :1655 - اگرچیزی به زور در گلوی روزه دار بریزند، یا سر او را به زور در آب فرو برند، روزه او باطل نمی شود. ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را باطل کند مثلاً باو بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می زنیم و خودش برای جلوگیری از ضرر چیزی بخورد، روزه او باطل می شود.
مسأله :1656 - روزه دار نباید جائی برود که می داند چیزی در گلویش می ریزند یا مجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند، اما اگر قصد رفتن کند و نرود یا بعد از رفتن چیزی بخوردش ندهند روزه او صحیح است، و چنانچه از روی ناچاری کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزه او باطل می شود، ولی اگر چیزی در گلویش بریزند باطل شدن روزه او محل اشکال است.

آنچه برای روزه دار مکروه است

مسأله :1657 - چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است:
دوا ریختن بچشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن بحلق برسد، انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می شود، انفیه کشیدن اگر نداند که بحلق می رسد و اگر بداند بحلق می رسد جایز نیست، بو کردن گیاههای معطر، نشستن زن در آب، استعمال شیاف، تر کردن لباسی که در بدن است، کشیدن دندان و هر کاری که بواسطه آن از دهان خون بیاید، مسواک کردن به چوب تر، و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد، و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد در صورتی که منی بیرون آید روزه او باطل می شود.