فهرست کتاب


توضیح المسائل حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

چیزهائی که بر جنب حرام است

مسأله :355 - پنج چیز بر جنب حرام است:
اول رساندن جائی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا و هم چنین بنابر احتیاط واجب است اسم پیغمبران و امامان علیهم السلام بطوری که در وضو گفته شد.
دوم رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.
سوم توقف در مساجد دیگر ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان هم توقف نکند.
چهارم گذاشتن چیزی در مسجد.
پنجم خواندن سوره ای که سجده واجب دارد و آن چهار سوره است اول سوره سی و دوم قرآن الم تنزیل دوم سوره چهل و یکم (حم سجده). سوم سوره پنجاه و سوم والنجم. چهارم سوره نود و ششم اقرء و اگر یک حرف را به قصد یکی از این چهار سوره هم بخواند حرام است.

چیزهائی که بر جنب مکروه است

مسأله :356 - نه چیز بر جنب مکروه است: اول و دوم خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست. سوم خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هائی که سجده واجب ندارد. چهارم رساندن جائی از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهای قرآن. پنجم همراه داشتن قرآن. ششم خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا بواسطه نداشتن آب، بدل از غسل تیمم کند. مکروه نیست. هفتم خضاب کردن به حنا و مانند آن. هشتم مالیدن روغن به بدن. نهم جماع کردن بعد از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است.

غسل جنابت

مسأله :357 - غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می شود. ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.
مسأله :358 - لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم و اگر فقط بقصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم غسل کند کافی است.
مسأله :359 - اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است.
مسأله :360 - غسل را چه واجب باشد و چه مستحب به دو قسم می شود انجام داد ترتیبی و ارتماسی: