فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

استغفار یعقوب برای فرزندان خود

از امام صادق (علیه السلام) پیرامون این فرمایش حضرت یعقوب که به فرزندانش گفت: در آینده برای شما طلب مغفرت خواهم کرد، فرمود: یعقوب طلب مغفرت برای فرزندان خود را تا فرارسیدن سحرگاه شب جمعه به تأخیر انداخت.

نماز امام صادق (علیه السلام) از طرف فرزندان خود

عمر بن یزید گوید: کان ابو عبدالله (علیه السلام) یصلی عن ولده کل لیله رکعتین و عن والده فی کل یوم رکعتین... و کان یقرأ فیهما انا أنزلناه فی لیله القدر و انا أعطیناک الکوثر.(184)
برنامه امام صادق (علیه السلام) این بود که هر شب از طرف فرزندان خود، و هر روز از طرف پدر خود دو رکعت نماز می خواند و در آن دو رکعت سوره قدر و کوثر را قرائت می نمود.

دعای امام زین العابدین (علیه السلام) در حق فرزندان خود

امام زین العابدین (علیه السلام) در صحیفه سجادیه در حق فرزندان خود چنین دعا می فرماید: بار خدایا! به من نعمت عطا فرما بماندن فرزندانم، وبه شایسته گردانیدن ایشان برای (اطاعت و پیروی از) من، و به بهره بردن من از ایشان. بار خدایا! عمرشان را برای من دراز گردان و مدت زندگانیشان را بسیار نما، و خردانشان را برای من پرورش ده، و ناتوانشان را نیرومند ساز، و تن ها و کیشها و خوهایشان را برای من سالم بدار، و در جانها و اندامشان و در هر چه از کار ایشان به آن می کوشم تندرستی ده (از دردها و پیشامدهای ناروا نگاهداریشان فرما) و روزیهایشان را برای من و به دست من فراوان گردان و ایشان را نیکوکاران و پرهیزکاران (از گناه) و بینایان (راه حق) و شنوندگان (سخن راست) و فرمانبران خودت و دوستداران و پنددهنگان برای دوستانت و کینه داران برای همه دشمنانت (که به تو نگرویده اند) قرار ده آمین.
بار خدایا بازوی مرا به وسیله ایشان استوار گردان، کجی مرا به آنان راست نما(در سختی و گرفتاری و پریشانی آنها را کمک من گردان) و عدد و شماره (اهل و خویش) مرا به آنان افزون کن، و مجلس مرا به ایشان بیارا (آنانرا اهل علم و دانش و فضل و کمال قرار ده) و یاد مرا به آنها زنده بدار، و در نبودنم مرا به سبب ایشان بی نیاز کن، (آنها را جانشین من گردان) و به وسیله اینان مرا بر حاجت و خواسته ام یاری فرما، و ایشانرا برای من دوستدار و مهربان و روی آور و (در کمک و یاری) پابرجا، و (در انجام دستورم) فرمانبر قرار ده، نه گناهکار و بدکننده و مخالفت کننده و خطاکار. و مرا در پرورش و تأدیب (راه پسندیده نمودن) و نیکی کردن ایشان یاری فرما، و مرا از جانب خود افزون بر ایشان فرزندان نرینه ببخش، و آنان را برای من نیک قرار ده، و آنها را در آنچه (در این راز و نیاز که) از تو خواسته ام یاورم گردان و مرا و فرزندانم را از شیطان رانده شده (از رحمتت) پناه ده... بار خدایا همه آن خواسته ها را به توفیق و جور شدن اسباب کار و رحمت و مهربانیت به ما عطا فرما، و ما را از آتش پناه ده، و مانند آنچه از تو برای خود و فرزندانم در دنیای کنونی و آخرت آینده خواستم به همه مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان ببخش...(185)