فهرست کتاب


ترجمه امالی شیخ صدوق

شیخ صدوق مرحوم آیة الله محمد باقرکمره‏ای‏‏‏

مجلس سوم روز جمعه پنج روز از رجب سال 367 مانده

1- انس گوید از پیغمبر «ص» شنیدم میفرمود:
هر که یک روز ماه رجب را با عقیده و قصد قربت روزه دارد خدا میان او و دوزخ هفتاد خندق بسازد که پهنای هر خندقی بفاصله زمین و تا آسمان باشد.
2- امام هشتم فرمود:
هر که روز اول رجب روزه دارد باشتیاق ثواب خدای عز و جل بهشت برایش واجب گردد و هر که روز وسط رجب روزه دارد شفاعتش در مانند دو قبیله ربیعه و مضر پذیرفته گردد و هر که روز آخرش را روزه دارد خدای عز و جل او را از پادشاهان بهشت گرداند و و شفاعتش را در باره پدر و مادر و دختر و برادر و خواهر و عمو و عمه و دائی و خاله و آشنایان و همسایگانش بپذیرد گرچه در میان آنها مستحقان دوزخ باشند.
3- رسول خدا «ص» فرمود:
دوستی من و دوستی خاندانم در هفت موطن سودمند است که هراسی عظیم دارند هنگام مرگ و در گور، وقت بر آمدن از قبر و دریافت نامه اعمال و نزد حساب و پای میزان و بر صراط.
4- امام پنجم محمد بن علی باقر فرمود:
از رسول خدا «ص» پرسیدند از بهترین بندگان خدا، فرمود آنهایند که چون خوش رفتاری کنند خرم گردند و چون بد کرداری کنند آمرزش جویند و چون عطا در یابند شکر گزارند و چون گرفتار شوند شکیبا باشند و چون خشم گیرند درگذرند.
5- امام ششم از قول پدرش فرمود:
هر مسافری که روی اشتیاق نماز جمعه بخواند خدا باو اجر صد نماز جمعه مقیم بدهد.
6- ابن عباس گوید رسول خدا «ص» فرمود:
مخالف علی بن ابی طالب پس از من کافر است و مشرک بوی (چهار پاری) مشرک است دوست او مؤمن است و دشمنش منافق و پیروش بحق رسد و محارب او از دین بیرون است و ردکننده باو نابود است.
علی نور خداست در بلاد او و حجت او است بر بندگانش علی شمشیر خداست بر دشمنانش و وارث علم پیغمبران او است علی کلمه برتر خداست و کلمه دشمنانش فروتر است علی سید وصیان و وصی سید پیغمبرانست علی امیر مؤمنان و جلودار دست و روسفیدان و امام مسلمانانست پذیرفته نیست ایمان جز بولایت و طاعت او.
7- یک روز رسول خدا «ص» بیکی از اصحابش فرمود:
ای بنده خدا دوست در در راه خدا و دشمنی کن در راه خدا مهر ورز در راه خدا و خصومت کن در راه خدا که بولایت خدا نرسی جز بدان و نیابد مردی مزه ایمان را هر چه هم نماز و روزه اش بسیار باشد تا چنین باشد و بتحقیق گردیده است بیشتر برادری مردم در این روزگار شما در راه دنیا است، بر سر آن با هم دوستی کنند و بر سرا آن باهم دشمنی ورزند و این نزد خدا برای آنها هیچ فایده ندارد ب آن حضرت گفت چطور بدانم که در راه خدای عز و جل دوستی و دشمنی کردم دوست خدا کیست تا پا او دوستی کنم و دشمنش کیست تا دشمن او باشم رسول خدا «ص» اشاره بعلی «ع» کرد و فرمود این مرد را می بینی؟ عرضکرد آری فرمود دوست او دوست خداست او را دوست دار دشمن او دشمن خداست او را دشمن دار، دوستش را دوست دار گرچه کشنده پدرت باشد و دشمنش را دشمن دار گرچه پدر یا فرزندت باشد.
8- امام ششم فرمود:
من ترحم کنم سه کس را و سزاوار ترحمند عزیزی که پس از عزت خوار شده توانگری که محتاج شده عالمی که خاندان او و نادانها وی را خوار شمارند.
9- رسول خدا «ص» فرمود:
شما فرانگیرید مردم را ببخشش مال خود پس فراگیرید آنها را بخوش اخلاقی خود .
10- امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرمود:
که شنیدم رسول خدا «ص» میفرمود ای علی سوگند بدان که دانه شکافت و جاندار آفرید براستی تو بهترین خلیفه ای بعد از من ای علی تو وصی من و امام امت منی هر که تو را فرمانبرد مرا فرمانبرد و هر که تو را نافرمانی کرد مرا نافرمانی کرده.

مجلس چهارم روز سه شنبه سلخ رجب 367

1- سلمان فارسی (ره) گوید:
از رسول خدا «ص» پرسیدم وصی تو از امتت کیست؟ زیرا پیغمبری مبعوث نشده جز آنکه از امت خود وصی داشته رسول خدا «ص» فرمود هنوز برای من بیان نشده من تا مدتی که خدا خواست درنگ کردم و سپس روزی بمسجد در آمدم رسول خدا «ص» مرا آواز داد و فرمود ای سلمان مرا از وصی خودم که از امتم باشد پرسیدی بگو وصی موسی از امت وی کی بود؟ گفتم وصیش یوشع بن نون بود پیغمبر تاملی کرد و فرمود میدانی چرا باو وصیت کرد؟ گفتم خدا و رسولش داناترند، فرمود باو وصیت کرد زیرا پس از وی اعلم امتش بود، وصی من و اعلم امتم پس از من علی بن ابی طالب است.
2- لیث بن ابی سلیم گوید:
خدمت پیغمبر «ص» رسیدند علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) همه آنها میگفتند من محبوبترم نزد رسول خدا «ص» آن حضرت فاطمه را در آغوش گرفت و علی را بدوش و حسن را در سمت راست و حسین را بر سمت چپ خود سپس فرمود شما از من هستید و من از شما.
3- رسول خدا فرمود:
هر که وقتی ببستر خواب رود سوره قُلْ هُوَ اللَّهُ بخواند خدا گناه پنجاه سالش را بیامرزد.
4- هرون بن حمزه غنوی گوید:
شنیدم امام صادق «ع» میفرمود خدای تبارک و تعالی چهار هزار فرشته ژولیده و گردآلود بر قبر حسین «ع» گمارده که تا روز قیامت بر او میگریند و هر که آن حضرت را زیارت کند وی را بدرقه کنند تا بمأمن او برسانند و اگر بیمار شود بامداد و شامگاه از او عیادت کنند و اگر بمیرد جنازه او را تشییع کنند و تا قیامت برای او آمرزش خواهند.
5- امام صادق «ع» فرمود:
تا آنجا امیدوار بخدا باش که تو را دلیر بر گناه نکند و تا آنجا از خدا بترس که نومید از رحمتش نگرداندت.
6- از پیغمبر «ص» نقل شده که فرمود:
براستی خدای تبارک و تعالی طاعت مرا بر شما فرض کرده و نافرمانی مرا بر شما غدقن کرده و پیروی از امر مرا بر شما واجب ساخته و پس از من بر شما فرض کرده است طاعت علی «ع» را چنانچه فرض کرده طاعت مرا و بر شما غدقن کرده نافرمانی علی را چنانچه غدقن کرده نافرمانی مرا و او را برادر و وزیر و وصی و وارث من نموده او از منست و من از او دوستیش ایمانست و دشمنیش کفر دوستدارش دوستدار منست و دشمنش دشمن من و او مولا و آقای هر کس است که من مولا و آقای اویم و من مولای هر زن و مرد مسلمانم و من و او دو پدر این امت هستیم.
7- علی بن سالم از پدرش باز گفته است که:
من شرفیاب حضور حضرت صادق «ع» شدم در رجب که چند روزی از آن مانده بود چون مرا دید فرمود ای سالم چیزی از این ماه را روزه داشتی؟ عرض کردم نه بخدا یا ابن رسول اللَّه فرمود ثوابی که اندازه اش را جز خدا نداند از دستت رفته این ماهیست که خدا او را فضیلت داده و احترامش را عظیم کرده و کرامت خود را برای روزه دارانش بایست نموده است گوید عرضکردم یا ابن رسول اللَّه اگر از آنچه مانده چیزی را روزه بدارم بعضی از ثواب روزه داران آن را بدست آرم؟ فرمود ای سالم هر که یک روز از آخر این ماه روزه دارد امان او باشد از سختی جاندادن و امان او است از هراس مردن و عذاب قبر و هر که دو روز از آخر این ماه روزه دارد وسیله گذشتن او از صراط باشد و هر که سه روز از آخر این ماه روزه دارد از هراسها و سختیهای روز قیامت برات آزادی از دوزخ باو دهند.
8- رسول خدا بعلی فرمود:
ای علی شیعیانت روز قیامت میایند هر که بیکی از آنها اهانت کند تو را اهانت کرده و هر که تو را اهانت کند مرا اهانت کرده و هر که مرا اهانت کند خدا او را ب آتش دوزخ افکند و جاویدان در آن بماند و چه بد سرانجامی است ای علی تو از منی و من از تو روح تو از روح منست و گل تو از گل من و شیعیانت آفریده شدند از فزونی گل ما هر که دوستشان دارد ما را دوست داشته و هر که دشمنشان دارد ما را دشمن داشته و هر که مهر بدانها ورزد با ما مهر ورزیده ای علی به راستی هر عیب و گناهی که در شیعیانت باشد برای آنها آمرزیده شده ای علی من شفیع شیعیان توام فردا که بپایگاه محمود بایستم ای علی این مژده را بدانها بده ای علی شیعیان تو شیعیان خدایند و یارانت یاران خدا، اولیائت اولیاء خدا حزبت حزب خدا ای علی سعادتمند است هر که دوستت دارد و بدبخت است هر که دشمنت دارد ای علی تو را در بهشت گنجی است و تو بر هر دو طرف تسلط داری، حمد خدای جهانیان راست و رحمت بر بهتر خلقش محمد و خاندان پاک و نیک و نجیب و خوش رفتارش.

مجلس پنجم دو شب از شعبان 367 گذشته

1- امام صادق «ع» فرمود:
روزه شعبان ذخیره روز قیامت است بنده ای نیست که در شعبان روزه فراوان دارد جز اینکه خدا کار زندگیش را اصلاح کند و شر دشمن از او بگرداند کمتر ثواب هر که یک روز از شعبان روزه دارد اینست که بهشت بر او واجب شود.
2- علی بن فضال از پدرش روایت کرده که گوید:
شنیدم علی بن موسی الرضا «ع» میفرمود هر که آمرزش جوید از خدای تبارک و تعالی در شعبان هفتاد بار خدا گناهانش را بیامرزد گرچه به شماره ستارگان باشد.
3- رسول خدا «ص» فرمود:
هر که خواهد روز قیامت خدا را ملاقات کند با نامه عمل یگانه پرستی و عقیده بنبوت من و هشت در بهشت به رویش باز باشد و باو بگویند ای ولی خدا از هر دری که خواهی در آی باید چون بامداد شود بگوید حمد از آن خدا که بنیروی خود شب را برد و به رحمت خود روز را آورد خلقی تازه خوش آمدید ای دو حافظ زنده دارد خدا بتان ای دو کاتب متوجه راست خود گردد و سپس رو بچپ خود کند و گوید بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ براستی من گواهم که نیست معبود حقی جز خدا یگانه است شریک ندارد محمد بنده و فرستاده او است و گواهم که ساعت آید و و شکی ندارد و خدا زنده کند هر که در گورها است بر این عقیده زنده ام و بر آن بمیرم و بر آن مبعوث شوم ان شاء اللَّه خدایا سلام مرا بمحمد و آلش برسان.
4- امام پنجم ابی جعفر محمد بن علی باقر فرمود:
شنیدم جابر بن عبد اللَّه انصاری میگفت که رسول خدا «ص» فرمود چون روز قیامت شود دخترم فاطمه بر ناقه ای از ناقه های بهشت بمحشر رو کند که دو پهلویش نگار دارد و مهارش از لؤلؤتر و چهارپایش از زمرد سبز و دمش از مشک اذفر و دو چشمش از یاقوت سرخ است بر پشت آن قبه ایست از نور که برونش از درونش دیده شود و درونش از برونش درون آن گذشت خداست و برونش رحمت خدا بر سر آن مخدره تاجی است از نور که آن تاج هفتاد رکن دارد و هر رکنی مرصع بدر و یاقوت است بدرخشد چنانچه بدرخشد اختر فروزان در افق آسمان و بر سمت راستش هفتاد هزار فرشته باشد و بر چپش هفتاد هزار فرشته و جبرئیل مهار آن ناقه را گرفته و ببانک بلند فریاد کشد دیده بر هم نهید تا فاطمه دختر محمد بگذرد نماند در آن روز پیغمبر و رسول و نه صدیق و شهیدی جز آنکه همه دیده بر هم نهند تا فاطمه بگذرد و خود را برابر عرش پروردگارش جل جلاله رساند و از ناقه بزیر اندازد و گوید معبودا سیدا حکم کن میان من و هر که بمن ستم کرده خدایا حکم کن میان من و هر کس که فرزندانم را کشته بناگاه پاسخی از طرف خدای جل جلاله در رسد که ای حبیبم و زاده حبیبم از من بخواه تا عطا شوی و شفاعت کن تا پذیرفته گردد بعزت و جلالم سوگند که ستم ستمگر را کیفر دهم میگوید معبودم سیدم ذریه و شیعیان و شیعیان ذریه ام و دوستانم و دوستان ذریه ام را دریاب از طرف خدای جل جلاله ندا رسد کجایند ذریه فاطمه و شیعیان و دوستان او و دوستان ذراری او و آنان در میان فرشتگان رحمت پیش آیند و فاطمه رهبر آنها گردد تا آنها را وارد بهشت کنند.
5- رسول خدا فرمود:
هر که خواهد بر کشتی نجات سوار شود و بحلقه محکم بچسبد و برشته خدا در آویزد باید پس از من دوستدار علی باشد و با دشمن او دشمن باشد و باید اقتداء کند به امامان رهبر از فرزندانش زیرا آنها خلفا و اوصیاء منند و حجتهای خدا بر خلق او پس از من و سروران امت من و پیشوایان با تقوا بسوی بهشت حزبشان حزب منست و حزب من حزب خداست و حزب دشمنانشان حزب شیطانست.