فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

نماز با لباس نجس

496- علی علیه السّلام فرمود:
هر کس فراموش کند و با لباس نجس نماز بخواند، و پس از پایان نماز پاداش بیاید که لباس او نجس بوده، باید نماز را دوباره بخواند.

مراعات احترام مسجد

497- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
نگذارید افراد مجنون و کودکان (بی مبالات) به مسجدهای شما وارد شوند، در مسجد سر و صدای بلند، به غیر از ذکر خدا (و دعا) نداشته باشید، هم چنین در مسجد خرید و فروش و اسلحه نداشته باشید، در هر هفت روز مسجدها را (با بخور عود) خوشبو و آراسته گردانید، محل تطهیر و وضو گرفتن را نیز بیرون مسجد قرار دهید.
498- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرموده:
حتما باید از وارد شدن یهودی و نصارا به مسجدهای خود جلوگیری کنید، و از ورود کودکان (بی مبالات و آلوده) نیز به مسجد جلوگیری کنید، و اگر نه خداوند آنان را به صورت میمون و خوک مسخ می گرداند!

نماز به غیر قبله

499- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
اگر کسی به سوی غیر قبله نماز بخواند، چنانچه جهت او (مقدار کمی) به سوی مشرق یا مغرب باشد، اعاده کردن نماز برای وی واجب نیست. (نماز او صحیح است).