فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

شرایط ایمان

27- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
کسی که امانتدار نیست ایمان ندارد، و کسی که به عهد و پیمان خویش پایبند نیست دین ندارد، و نمازی که رکوع و سجود آن کامل نمی باشد، نماز کامل نخواهد بود.
28- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
کسی که وضوی خود را پر آب و کامل انجام دهد، نماز خود را خوب بخواند، زکات مال خود را پرداخت کند، خشم خویش را مهار سازد، زبان خود را (از ناروا) در کام کشاند، نیکو کاری خویش را گسترش دهد، و خیر خواهی خود را نسبت به اهل بیت من انجام دهد، حقیقت ایمان او کامل گشته، و درهای بهشت برای او گشوده شده است.

کوشش برای خدمت

29- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
(اگر لازم باشد) دو سال راه طی کن، و به پدر و مادر خویش نیکی انجام بده، یک سال راه برو، و صله رحم برقرار کن، برای عیادت مریض، یک میل (دو هزار متر) طیّ طریق کن، دو «میل» راه به پیما و تشییع جنازه کن، سه «میل» رفته و دعوت مسلمانی را اجابت کن، چهار «میل» برو، و برادر مؤمن را زیارت کن، پنج «میل» حرکت کن و مظلومی را یاری رسان، شش «میل» ادامه راه بده، و به داد در مانده گرفتاری برس، و پیوسته استغفار و طلب آمرزش را شیوه خود قرار بده، زیرا چنین شیوه هایی راه نجات (از بدبختی) است.

نفرین مؤثّر

30- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
به راستی برای هر کار نیکی کار نیک بالاتری وجود دارد، مگر این که انسان به مقام بلند شهادت در راه خدا نایل گردد، و بدتر از هر گناهی، گناه دیگری وجود دارد، مگر این که کسی پدر یا مادر خود را به قتل برساند، که گناهی بزرگتر از آن وجود ندارد.
31- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
از نفرین پدر خود، سخت به پرهیزید، زیرا چنین نفرینی «ابر» را هم می شکافد و بالاتر می رود، و مورد توجه خدا قرار می گیرد، تا جایی که خداوند متعال می فرماید: آن نفرین را نزد من آورید تا مستجاب گردانم.
بنا بر این، از نفرین و دعای پدر علیه خود، سخت پرهیز داشته باشید، زیرا از شمشیر برنده تر است!
32 - رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
سه نوع دعا وجود دارد، که بدون تردید مستجاب می گردد، دعای مظلوم علیه ظالم، دعای مسافر، و دعای پدر در حقّ فرزند خود.