فهرست کتاب


النوادر

سید فضل الله راوندی‏ احمد صادقی اردستانی‏

صدقه و صله رحم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
1- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
صله رحم موجب افزایش عمر، و بر طرف کردن فقر و تهیدستی می گردد.
2- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به «سراقة بن مالک بن جعشم» فرمود:
آیا نمی خواهی تو را به بهترین صدقه راهنمایی کنم؟
سراقه گفت: بلی، پدر و مادرم به قربانت ای رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم! رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: بهترین صدقه آن است که، به خواهر و دختر خویش که تحت سرپرستی تو هستند، و غیر از کمک تو راه در آمد دیگری ندارند، کمک کنی.
3- علی علیه السّلام فرمود:
از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سؤال شد: چه نوع صدقه ای بهتر است؟ آن حضرت فرمود: بخشش به قوم و خویش گرفتار و پریشان احوال.
4- علی بن أبی طالب علیه السّلام فرمود:
از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سؤال شد: چه نوع بخششی برتر است؟ رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: صدقه ای که با زحمت و کوشش از سوی شخص کم توانی، برای شخص فقیر و ناتوانی صورت گیرد.
5- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
مال و ثروت از صدقه دادن نقصان نمی یابد، بنا بر این، صدقه بدهید و هرگز از بخشش در راه خدا ترس و خودداری نداشته باشید.
6- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
صدقه دادن پنهانی، خشم و غضب خداوند متعال را فرو می نشاند.
7- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
صدقه در راه خدا، از مرگ ناگوار جلوگیری می کند.
8- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
اگر این جهت نبود که (بعضی از) تهیدستان دروغ می گویند (و گاهی از کمک به آنان سلب مسئولیت می شود) افرادی که آنان را رد می کنند و مأیوس می گردانند، هرگز روی سعادت را نمی دیدند!
9- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
در وضع و حال سئوال کننده درست دقّت کنید، اگر دل شما نسبت به او تمایل و رقّت پیدا کرد، به او کمک کنید، زیرا این حالت نشانه صداقت اوست.
10- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
در روز قیامت، هر کسی بدون واسطه با خدا سخن می گوید. هر کسی به جلو خود نگاه می کند و غیر از آنچه از قبل پیش فرستاده، چیزی را نمی بیند، آنگاه به سوی راست خود نگاه می کند، و به غیر از آنچه از پیش فرستاده، چیزی را نمی یابد، بعد به جانب چپ خود نگاه می کند و جز آتش دوزخ را نمی بیند! بنا بر این، خویشتن را از آتش دوزخ حفظ کنید، اگر چه با صدقه دادن پاره خرمایی باشد، و اگر کسی از شما این قدر هم توانایی نداشت، با کلام و زبان خوش (با محرومان و بندگان خدا) رفتار خوب و صادقانه نماید و بدین صورت خدمتی انجام دهد.

زشتی سؤال و ردّ مستحق

11- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
سؤال کردن، سرمایه گذاشتن آبروی شخص است، که در آن (با دریافت کمک) آبرو باقی می ماند، یا (به خاطر به دست نیاوردن چیزی) سرمایه آبروی خویش را از دست می دهد!
12- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
به وسیله صدقه دادن، روزی خود را نازل و افزون نمایید. 13- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
سخن سئوال کننده را قطع نکنید، بگذارید ناراحتی خود را بیان کند و از وضع خویش شما را آگاه گرداند. (تا راه چاره ای بیابید، تا حدّاقل برای او تسکین خاطری باشد).
14- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به «ابو ذرّ غفّاری» فرمود:
اذیّت خود را از مردم مهار گردان، زیرا این رفتار صدقه و عمل صادقانه ای است که، از سوی خود می پردازی.
15- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
پاداش سئوال کننده، اگر استحقاق آن را داشته باشد، مثل پاداش بخشش کننده نسبت به او خواهد بود.
16- علی علیه السّلام فرمود:
سئوال کننده را ردّ و محروم نکنید، اگر چه با آب گرمی یا چیز اندکی باشد.

فضیلت روزه

17- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
خداوند متعال فرشتگان خود را مأمور کرده، که برای روزه داران دعا کنند.
18- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدن روزه داری است.
19- رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
خواب شخص روزه دار عبادت است، و نفس کشیدن او تسبیح و ستایش خداوند خواهد بود.