فهرست کتاب


زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام ترجمه «اعلام الوری»

امین الاسلام طبرسی‏ عطاردی

1- سریه حمزة بن عبد المطلب

و برخورد با ابو جهل بن هشام و رجعت بدون جنگ اول سریه ای که حضرت خاتم النبیین صلی اللَّه علیه و آله فرستادند این بود که:
حمزة ابن عبد المطلب را به اتفاق سی نفر سواره مبعوث فرمودند و آنها تا زمین جهینه پیش رفتند، و در آنجا با ابو جهل بن هشام که با صد و سی نفر از سواران مشرکین از آن محل عبور میکردند برخوردند، قبل از آنکه تصادمی بین آنان روی دهد، مجدی ابن عمرو جهنی میان آنها فاصله شد و بدون جنگ و قتال مراجعت کردند.

2- رفتن حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله پس از دوازده ماه اقامت در مدینه تا ابواء برای جنگیدن با مشرکین قریش

و رجعت بدون جنگ حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله پس از دوازده ماه اقامت در مدینه در ماه صفر از مدینه بیرون شدند و برای جنگیدن با مشرکین قریش خود را آماده کردند، پیغمبر تا ابواء پیش آمدند و لیکن با مشرکین برخورد نکردند و بار دیگر بمدینه بازگشتند.

3- رفتن عده ای از مهاجرین با پرچم به سوی مشرکین و تیر اندازی به همدیگر

هنگامی که از این مسافرت به مدینه مراجعت کردند، عبیدة بن حارث را با شصت نفر سوار از مهاجرین که هیچ یک از انصار در آن شرکت نداشتند برای مقابله بطرف مشرکین فرستادند، در این جنگ برای اولین بار مسلمین پرچم در دست داشتند، این جماعت روی آبی که وی را «احیاء» میگفتند با مشرکین که فرماندهی آنها را ابو سفیان به عهده داشت برخورد کردند و به همدیگر تیراندازی نمودند.