فهرست کتاب


ترجمه کتاب المواعظ

شیخ صدوق عطاردی

روایتی از حضرت رضا علیه السّلام در صفات امام

حضرت رضا علیه السّلام فرمود: برای امام چند علامت است: باید داناترین، استوارترین، پرهیزکارترین، بردبارترین، شجاع ترین و سخاوتمندترین مردم باشد، باید ختنه کرده متولد شده و پاک و پاکیزه باشد، از دنبالش اشخاص را مشاهده کند همان طور که از جلو مردم را می بیند. امام باید سایه نداشته باشد، و هر گاه از شکم مادرش بر زمین افتاد روی دو کف دست قرار گیرد و با صدای بلند شهادتین بگوید، و محتلم نگردد، هنگامی که دیدگانش در خواب است باید دلش در خواب نباشد، و باید محدّث باشد، و زره رسول خدا بر قامت او درست بیاید، بول و غایط او دیده نشود، و خداوند زمین را امر کرده است که بول و غائط او را در خود فرو برد. امام باید خوشبو باشد و بوی مشک از وی به مشام مردم برسد، از مردم به خودشان سزاوارتر باشد، و از پدر و مادر برای آنها مهربانتر باشد، و از همه مردم بیشتر در پیشگاه خداوند متواضع و فروتن باشد، و باید بیشتر از مردم به او امر و نواهی خداوند عمل کند، و دعایش مستجاب گردد، و بطوری که اگر در باره یک سنگ بزرگ دعا کند آن سنگ از میان دو نصف گردد. اسلحه جنگی حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله در نزد او باشد، و کتابی که در آن نامهای شیعیان و دشمنان او تا روز قیامت در آن ثبت شده در دست او باشد، و جامعه که طول آن هفتاد زرع است و همه احتیاجات مردم در آن ثبت شده در دست او موجود باشد، و هم چنین جفر اکبر و اصغر که به اندازه پوست یک قوچ است و همه احکام فرعی در آن ثبت شده در دست امام باشد، و اینکه مصحف حضرت فاطمه علیه السّلام در نزد او باشد. فضل بن شاذان گوید: از حضرت رضا علیه السّلام شنیدم میفرمود:
هنگامی که سر امام حسین علیه السّلام بطرف شام برده شد، یزید که خداوند او را لعنت کند و از رحمت خود محروم سازد فرمان داد سر را در جایی نصب کردند و در آن جا بساط شراب و قمار پهن ساختند، خود و یارانش نشستند و شراب نوشیدند، پس از اینکه از شراب فارغ شدند سر را در طشتی قرار داده در زیر تخت خود گذاشت و روی تخت بساط شطرنج پهن کرد و مشغول شد، و شروع کرد به استهزاء امام حسین و پدر و جدش علیهم السّلام هر گاه به یکی از رفقایش که مشغول قمار بود غالب میشد فورا شراب را سر میکشید و سه جرعه از آن را میخورد و بقیه را در آن طشتی که سر امام حسین قرار داشت میریخت، اینک شیعیان ما باید از آشامیدن فقاع خود داری کنند و از بازی کردن شطرنج خود داری نمایند، و هر کس نظرش بر فقاع و یا شطرنج افتاد باید به یاد امام حسین باشد و یزید را لعنت کند و هم چنین خاندان او و زیاد را مورد لعنت قرار دهد، خداوند در برابر این عمل گناهان او را می آمرزد، حضرت رضا علیه السّلام فرمود: هر کسی که بدنش سالم باشد و راه زندگیش باز و فراخ گردد، و امور زندگی روزانه اش بگذرد، تمام خوبیهای دنیا برای او جمع شده است، و نیز فرمود: دلهای مردم بکسانی محبت دارند که مورد نیکی قرار گرفته باشند و به کسانی بغض پیدا میکند که دلها را برنجانند.

روایتی از امیر المؤمنین علیه السّلام

اصبغ بن نباته از امیر المؤمنین علیه السّلام روایت کرده که آن حضرت در یکی از خطبه هایش فرمود: ای مردم گفتار مرا بشنوید و خوب از من دریافت کنید، جدائی بین ما و شما نزدیک است، من امام مردم و وصی بهترین آفریده خدا، و همسر سیده زنان، و پدر خاندان طهارت و پیشوایان هدایت، و برادر رسول خدا، و وزیر، و مصاحب، و دوست و برگزیده او هستم. منم امیر مؤمنان و پیشوای سپیده چهره گان، و سید اوصیاء، جنگیدن با من جنگ با خداوند است، و صلح با من صلح با خداوند است، و اطاعت از من اطاعت از خداوند است، و دوستی با من دوستی با خداوند است، و شیعیان من دوستان خداوند هستند، و یاوران من یاوران خداوند هستند، سوگند به خدائی که مرا آفرید و چیزی نبودم، نگهدارندگان اسرار از آل محمّد علیهم السّلام میدانند که ناکثین و قاسطین، و مارقین مورد لعنت حضرت رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله قرار گرفته اند، و زیان کار است آن کسی که دروغ برسول خدا به بندد،

سخنانی از حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود، حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله میفرمود:
خداوندا خلفای مرا بیامرز، گفته شد: یا رسول اللَّه خلفای شما چه افرادی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من بیایند و روش مرا با گفتارم برای مردم بازگو کنند، ابن عباس گوید: حضرت رسول صلّی اللَّه علیه و آله فرمود: علی وصی و جانشین من است، و زوجه اش فاطمه دختر من است، و فرزندانش حسن و حسین دو سید جوانان بهشت فرزندان من هستند، هر کس آنها را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و هر کس آنها را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است، و هر کس آنها را اذیت کند مرا اذیت کرده است، هر کس به آنها نیکی کند به من نیکی کرده است، خداوند به دوستان آنها کمک کرده و دشمنان آنها را مخذول میکند. خداوندا هر یک از پیغمبرانت دارای اهل بیت و گوهران گرانبهائی بودند، و اینک علی و فاطمه و حسن و حسین گوهران بی همتای من هستند نواقص و نقائص بشری را از آنها دور کن و آنها را پاک و پاکیزه قرار بده.