فهرست کتاب


ترجمه کتاب المواعظ

شیخ صدوق عطاردی

سخنی از حضرت سجاد علیه السلام

ابو حمزه ثمالی گوید: حضرت سجاد علیه السّلام فرمود: محبوب ترین شما در نزد خداوند کسی است که اعمالش از همگان بیشتر و نیکوتر باشد، و بزرگترین شما آن کسی است که رغبتش به آنچه در نزد خداوند است زیادتر باشد، آن کسی میتواند از عذاب خداوند رهائی پیدا کند که از همگان بیشتر از خداوند بترسد و نزدیکترین شما به پروردگار کسی است که اخلاقش بهتر باشد و آن کسی از شما بیشتر در نزد خداوند پسندیده است، که با اهل و عیالش با وسعت دل زندگی کند و گرامی ترین شما نزد خداوند کسی است که تقوای او از همه بیشتر باشد.

سخنی از موسی بن جعفر علیه السلام

سعد بن ابی خلف از حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام روایت کرده که آن حضرت به یکی از فرزندانش فرمود: ای فرزند از این بترس که خداوند تو را در حال معصیت مشاهده کند در صورتی که تو را از آن معصیت نهی کرده باشد، و بترس از اینکه طاعتی را که خداوند تو را به انجام آن امر کرده است ترک کرده باشی، همواره در کارها کوشش داشته باش و خود را از عبادت خداوند بیرون نکن و معتقد باش که هرگز قدرت نداری عبادت خداوند را آن طور که هست انجام دهی. از مزاح و شوخی پرهیز کن که شوخی نور ایمانت را میبرد. و تو را در انظار سبک میکند و به مردانگی تو زیان میرساند، از کسالت و تنبلی دوری کن که تنبلی و سستی در امور موجب میگردد که از زندگی بهره مند نگردی و دنیا و آخرت تو تباه گردد.

سخنی از حضرت صادق علیه السلام

هشام بن سالم گوید: حضرت صادق علیه السّلام فرمود:
دنیا مردم را بطرف خود میخواند، و عده ای هم بطرف دنیا میروند و طالب آن هستند، هر کس بطرف دنیا رفت مرگ او را بطرف خود میکشاند، تا آنگاه که او، را از جهان بیرون کند، و هر کس دنیا را رها سازد و طالب آخرت گردد، دنیا خود بطرف او اقبال میکند و روزی به اندازه اش میرسد. امام صادق فرمود: خداوند مؤمن را به همین اندازه یاری میکند که دشمن او را در حال معصیت به او نشان میدهد. حضرت رسول فرمود: بطرف باغهای بهشت پیش روید، عرض کردند: ای رسول خدا باغهای بهشت چیست؟ فرمود. گروهی از مردم که پیرامون هم جمع شده و در یاد خدا هستند.